Lãnh đạo HĐND huyện

Đăng ngày 08 - 09 - 2016
100%

Ban hành Quy chế làm việc của Thường trực HĐND huyện Khoái Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

1. Đ/c Đào Ngọc Huấn  -  Chủ tịch HĐND huyện

-  Điện thoại:  0321. 3 910 392

-  Phụ trách chung mọi hoạt động của Thường trực HĐND huyện;

-  Nhiệm vụ: Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của HĐND huyện; chủ trì các cuộc họp của Thường trực HĐND huyện; cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên và của Huyện ủy; giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.

2. Đ/c Nguyễn Tường Tuấn  -  Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện

-   Điện thoại:

-   Trực tiếp phụ trách Ban kinh tế - xã hội;

-  Thay mặt Thường trực HĐND huyện trực tiếp chỉ đạo, giải quyết công việc thường xuyên, hằng ngày của Thường trực HĐND huyện;

-  Nhiệm vụ: Chỉ đạo, đề xuất ban hành Nghị quyết của HĐND huyện các vấn đề phân công phụ trách; chỉ đạo đôn đốc công tác chuẩn bị kỳ họp; Chủ trì các cuộc khảo sát, giám sát theo phân công; giúp Chủ tịch duyệt nội dung định kỳ của Thường trực HĐND huyện hàng tháng; được Chủ tịch HĐND huyện ủy quyền một số công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐND lãnh đạo công tác khi Chủ tịch đi vắng;

-  Theo dõi hoạt động của HĐND các xã: Bình Minh, Đông Tảo, Dạ Trạch, Ông Đình, Tân Dân, An Vĩ, Đông Kết, Tứ Dân, Hàm Tử, Đông Ninh, Tân Châu, Đại Tập.

3. Đ/c Đào Đức Minh - Phó Chủ tịch HĐND huyện

-  Điện thoại: 0321. 6 268 088

- Trực tiếp phụ trách Ban Pháp chế;

-  Nhiệm vụ: Chỉ đạo, tham mưu, đề xuất ban hành Nghị quyết của HĐND huyện các vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách; chủ trì các cuộc khảo sát, giám sát theo phân công; chỉ đạo chuẩn bị tổ chức tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân;

-  Theo dõi hoạt động của HĐN D các xã, thị trấn: Thị trấn Khoái Châu, Dân Tiến, Bình Kiều, Đồng Tiến, Việt Hòa, Hồng Tiến, Phùng Hưng, Liên Khê, Đại Hưng, Thuần Hưng, Chí Tân, Thành Công, Nhuế Dương.

4. Đ/c Đào Hải Ngọc - Trưởng Ban kinh tế - xã hội

Điện thoại: 0321. 3 910 355

5. Đ/c Lê Văn Lượng - Trưởng Ban Pháp chế

Điện thoại: 0321. 3 910 894

6. Đ/c Hoàng Văn Biện - Phó Ban kinh tế - xã hội

Điện thoại:  0321 6268 009

7.  Đ/c Vũ Hải Anh - Phó Ban pháp chế

Điện thoại:

8.  Đ/c Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

Điện thoại: 6 268 555

Tin mới nhất

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 3 HĐND HUYỆN KHÓA XIX(29/06/2017 10:05 SA)

HĐND HUYỆN KHOÁI CHÂU TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ HAI KHOÁ 19 NHIỆM KỲ 2016 – 2021(25/12/2016 2:02 CH)

Lãnh đạo HĐND huyện Khoái Châu(08/09/2016 1:59 CH)

Công bố kết quả bầu cử Đại biểu HĐND huyện Khoái Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021(29/05/2016 2:34 CH)