Thứ sáu, ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Khoái Châu năm 2017

Đăng ngày 01 - 03 - 2017
100%

UBND huyện ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Khoái Châu năm 2017

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Khoái Châu năm 2017

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2017;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 08/TTr-TP ngày 28/2/2017;

UBND huyện ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Khoái Châu năm 2017.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Khoái Châu năm 2017: 1382.pdf

Tin mới nhất

Khoái Châu thực hiện kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; Cải cách hành chính;...(24/10/2022 3:41 CH)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh, xác thực điện tử và sử dụng ứng dụng VNeID(29/08/2022 9:02 SA)

Thị trấn Khoái Châu triển khai thực hiện NQ số 06/QĐ –TTG của TTCP(08/07/2022 3:42 CH)

Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng, văn thư lưu trữ năm 2022...(16/06/2022 9:02 SA)

Khoái Châu triển khai đăng ký sử dụng biên lai điện tử(23/04/2022 3:22 CH)

Kế hoạch tuyên truyền nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) huyện năm 2022(22/02/2022 2:39 CH)

Khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức cá nhân và người dân đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến và nhận kết...(06/01/2022 3:55 CH)

°
33 người đang online