Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Khoái Châu năm 2017

Đăng ngày 01 - 03 - 2017
100%

UBND huyện ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Khoái Châu năm 2017

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Khoái Châu năm 2017

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2017;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 08/TTr-TP ngày 28/2/2017;

UBND huyện ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Khoái Châu năm 2017.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Khoái Châu năm 2017: 1382.pdf

Tin mới nhất

Khoái Châu tổ chức tập huấn công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả quản trị và hành...(03/07/2020 9:56 SA)

Những quy định nổi bật có hiệu lực từ tháng 12(01/12/2016 2:02 CH)

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2016(01/11/2016 2:01 CH)

Ngày pháp luật Việt Nam 09/11/2013(08/11/2013 2:28 CH)