Thống kê, rà soát tình hình phát sinh chất thải nguy hại bao gói thuốc BVTV sau khi sử dụng

Đăng ngày 25 - 11 - 2019
100%

Thống kê, rà soát tình hình phát sinh chất thải nguy hại bao gói thuốc BVTV sau khi sử dụng trên địa bàn huyện Khoái Châu

 

TT Tên xã, thị trấn Khối lượng bao gói thuốc BVTV sau khi sử dụng đến hết ngày 31/8/2019 (kg) Khối lượng bao gói thuộc BVTV sau khi sử dụng được thu gom, xử lý (kg) Khối lượng bao gói thuộc BVTV sau khi sử dụng không được thu gom, xử lý (kg) Số lượng các bể chứa thuốc BVTV sau khi sử dụng tính đến ngày 31/8/2019 (bể) Hình thức thu gom, xư lý
1 Nhuế Dương 123 123 0 40 Đốt tiêu hủy bao gói thuốc BVTV đã sử dụng
2 Phùng Hưng 672 432 240 42 Đốt tiêu hủy bao gói thuốc BVTV đã sử dụng
3 An Vĩ 91,5 91,5 0 0 Đốt tiêu hủy bao gói thuốc BVTV đã sử dụng
4 Việt Hòa 255 178,5 76,5 0 Đốt tiêu hủy bao gói thuốc BVTV đã sử dụng
5 Tứ Dân 250 180 70 14 Đốt tiêu hủy bao gói thuốc BVTV đã sử dụng
6 Tân Dân 126 0 126 0 Đốt tiêu hủy bao gói thuốc BVTV đã sử dụng
7 Ông Đình 4050 4050 0 61 Đốt tiêu hủy bao gói thuốc BVTV đã sử dụng
8 Chí Tân 756 300 456 10 Đốt tiêu hủy bao gói thuốc BVTV đã sử dụng
9 Đại Hưng 300 290 10 7 Đốt tiêu hủy bao gói thuốc BVTV đã sử dụng
10 Thành Công 347 210 137 8 Đốt tiêu hủy bao gói thuốc BVTV đã sử dụng
11 Thị trấn KC 50 35 15 6 Đốt tiêu hủy bao gói thuốc BVTV đã sử dụng
12 Dân Tiến 299 239 60 0 Đốt tiêu hủy bao gói thuốc BVTV đã sử dụng
13 Bình Minh 640 50 590 4 Đốt tiêu hủy bao gói thuốc BVTV đã sử dụng
14 Đông Kết 280 250 30 10 Đốt tiêu hủy bao gói thuốc BVTV đã sử dụng
15 Đông Ninh 215 190 25 11 Đốt tiêu hủy bao gói thuốc BVTV đã sử dụng
16 Đông Tảo 200 120 80 0 Đốt tiêu hủy bao gói thuốc BVTV đã sử dụng
17 Hàm Tử 540 350 190 0 Đốt tiêu hủy bao gói thuốc BVTV đã sử dụng
18 Liên Khê 60 40 20 0 Đốt tiêu hủy bao gói thuốc BVTV đã sử dụng
19 Dạ Trạch 285 250 35 0 Đốt tiêu hủy bao gói thuốc BVTV đã sử dụng
20 Đồng Tiến  150 90 60 0 Đốt tiêu hủy bao gói thuốc BVTV đã sử dụng
21 Hồng Tiến 278 233 45 0 Đốt tiêu hủy bao gói thuốc BVTV đã sử dụng
22 Đại Tập 45 30 15 6 Đốt tiêu hủy bao gói thuốc BVTV đã sử dụng
23 Bình Kiều 705 500 205 0 Đốt tiêu hủy bao gói thuốc BVTV đã sử dụng
24 Tân Châu 751 452 299 0 Đốt tiêu hủy bao gói thuốc BVTV đã sử dụng
25 Thuần Hưng 352 254 98 0 Đốt tiêu hủy bao gói thuốc BVTV đã sử dụng
TỔNG                    11.820,5                       8.938,0                        2.882,5                               219,0    
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Xin ý kiến tham gia dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành Quy chế văn thư, lưu trữ(09/07/2020 3:44 CH)

  Thông báo tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã trên địa bàn huyện Khoái Châu năm 2020(10/06/2020 10:52 SA)

  Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã thuộc huyện Khoái Châu năm 2020(10/06/2020 9:04 SA)

  Vận động toàn dân ủng hộ gạo, hỗ trợ hộ nghèo, hộ thuộc vùng thiết lập cách ly để phòng, chống...(15/04/2020 5:29 CH)

  Thực hiện Đề án " Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và các quyền dân sự,...(14/04/2020 2:00 CH)

  Tuyên truyền Thông tư 10/2020/TT-BTC về việc quy định quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn...(11/04/2020 2:21 CH)

  Khoái Châu chấn chỉnh vi phạm hoạt động vận tải khách ngang sông(11/04/2020 9:10 SA)