Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

Đăng ngày 20 - 12 - 2019
100%

Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn huyện Khoái Châu

 

Thực hiện Công văn số 1495/STP-QLXLVPHC&TDTHTHPL ngày 12/12/2019 của Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên về việc đôn đốc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin. Để việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin được thống nhất, hiệu quả và chất lượng hơn trong thời gian tới, đồng thời để chuẩn bị cho công tác đánh giá 03 năm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin.
 Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức, đoàn thể doanh nghiệp và nhân dân ở cơ quan, đơn vị, địa bàn quản lý thông qua các hình thức thiết thực, hiệu quả. Cập nhật các sổ tay, tài liệu hướng dẫn về tiếp cận thông tin (được đăng tải tại Chuyên mục Tiếp cận thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp: http://moj.gov.vn/tctt/pages/so-tay-hd.aspx?ItemID=4) để tuyên truyền, phổ biến tại cơ quan, đơn vị mình.
2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND đã ban hành liên quan đến quyền tiếp cận thông tin để đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp với Luật Tiếp cận thông tin.
3. Rà soát, bố trí hợp lý các đơn vị, bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin; tăng cường tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng cung cấp thông tin cho người làm đầu mối cung cấp thông tin của cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn.
4. Xây dựng và Công bố Quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn về tổ chức cung cấp thông tin; thường xuyên rà soát, cập nhật và công khai Danh mục thông tin phải được công khai và Danh mục thông tin được tiếp cận có điều kiện xây dựng, vận hành và duy trì Chuyên mục về tiếp cận thông tin trên Trang/Cổng thông tin điện tử của cơ quan, địa phương.
5. Tiếp tục tổ chức rà soát, phân loại, kiểm tra và bảo đảm tính bí mật các thông tin do cơ quan, đơn vị tạo ra; duy trì, lưu trữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm có trách nhiệm cung cấp cho công dân, bảo đảm hệ thống thông tin đầy đủ, toàn diện, kịp thời, dễ dàng tra cứu; chú trọng công tác số hóa các văn bản, hồ sơ, tài liệu của huyện và kết nối với mạng điện tử trên toàn quốc để có thể truy cập thông tin dễ dàng từ các hệ thống khác nhau và tăng cường cung cấp thông tin của cơ quan, UBND các xã, thị trấn qua mạng điện tử.
6. Căn cứ vào điều kiện thực tế của cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết khác cho việc cung cấp thông tin cho công dân; thực hiện các biện pháp phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật thực hiện quyền tiếp cận thông tin.
7. Đôn đốc việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin tại cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; chỉ đạo đơn vị, bộ phận người làm đầu mối cung cấp thông tin trong việc xử lý, phân loại thông tin, thống kê số liệu về kết quả cung cấp thông tin cho công dân theo từng năm (bao gồm số lượng thông tin được yêu cầu số lượng thông tin đã cung cấp, loại thông tin được yêu cầu cung cấp, chi phí cung cấp thông tin, số lượng thông tin đã cung cấp, loại thông tin được yêu cầu cung cấp, chi phí cung cấp thông tin, số lượng trường hợp từ chối cung cấp thông tin và lý do…), đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, vướng mắc trong việc tổ chức cung cấp thông tin tại cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn nhằm tạo thuận lợi cho việc đánh giá 03 năm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Tăng cường thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại địa phương năm 2020(16/01/2020 2:37 CH)

  Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em(17/12/2019 6:10 CH)

  Tuyên truyền Công tác phối hợp phòng, chống xâm hại trẻ em(15/12/2019 6:14 CH)

  Kết quả thực hiện mô hình phân loại, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình(15/12/2019 8:08 SA)

  Kết quả thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”(14/12/2019 8:18 SA)

  Kết quả tăng cường thực hiện các biện pháp giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải...(10/12/2019 8:10 SA)

  Kết quả thực hiện phong trào "TDĐKXDĐSVH" huyện Khoái Châu năm 2019(10/12/2019 4:05 CH)