Quyết định đơn vị đấu giá chuyên nghiệp để tổ chức đấu giá QSDĐ tại xã Thuần Hưng

Đăng ngày 28 - 10 - 2020
100%

Phê duyệt lựa chọn đơn vị đấu giá chuyên nghiệp để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu

 

Điều 1. Phê duyệt lựa chọn đơn vị đấu giá chuyên nghiệp để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, với các nội dung sau:   
1. Tên đơn vị đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam.
 2. Địa chỉ: Số 4/A13 KĐT Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. -  Mã số thuế: 0108764561
3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.
4. Thời hạn hợp đồng: Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày giao kết đến ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu.
5. Giá trị hợp đồng tạm tính: 
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
- UBND huyện Khoái Châu ủy quyền cho UBND xã Thuần Hưng ký hợp đồng với Công ty đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam và thực hiện công việc đảm bảo công khai, chất lượng, tiến độ, đúng quy định pháp luật. Có trách nhiệm thanh toán, quyết toán chi phí bán đấu giá QSD đất đảm bảo theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước.
- Chịu sự giám sát của Tổ giám sát, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và Chi cục thuế Khu vực Khoái Châu – Văn Giang.
- Thành lập tổ giám sát thực hiện giám sát chặt chẽ toàn bộ quá trình thực hiện cuộc bán đấu giá QSD đất theo quy định (thành phần gồm: Đại diện lãnh đạo UBND xã, Tài nguyên - MT, công an, tư pháp, tài chính, xây dựng, UBMTTQ xã và đại diện người dân).
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Các ông (bà): Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường huyện; Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực Khoái Châu – Văn Giang, Chủ tịch UBND xã Thuần Hưng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khoái Châu, Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu nhà ở xã Đông Tảo,...(17/11/2022 10:59 SA)

  Mời thi tuyển phương án kiến trúc công trình Nhà văn hóa trung tâm huyện Khoái Châu (16/11/2022 2:36 CH)

  Quyết định lựa chọn đơn vị đấu giá để tổ chức đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà tại vị trí...(11/01/2022 10:43 SA)

  Khoái Châu quyết định lựa chọn đơn vị đấu giá để tổ chức đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở...(11/01/2022 10:34 SA)

  Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản tại xã Tân Dân(27/12/2021 5:43 CH)

  Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản tại xã Thuần Hưng(27/12/2021 5:40 CH)

  Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại xã Thành Công(27/12/2021 3:16 CH)