Công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện Khoái Châu

Đăng ngày 03 - 02 - 2020
100%

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện Khoái Châu

 

Thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012, Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20/6/2013; Quyết định số  619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ  ban hành quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ  ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật  giai đoạn các văn bản hướng dẫn về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003, Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện. Tiếp tục tham mưu thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
- Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tạo sự chuyển biến cơ bản, hiệu quả trong công tác này, góp phần phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của địa phương.
  2. Yêu cầu
- Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL gắn với các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh, của huyện và những vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận .
- Tăng cường phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, của huyện đang có hiệu lực thi hành và các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, qua đó nâng cao hiểu biết ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật, trách nhiệm của công dân, cơ quan nhà nước, các cấp, các ngành trong việc thực thi pháp luật.
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật, hướng mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật về cơ sở, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện để công tác này phù hợp với điều kiện đặc thù của từng nhóm đối tượng, từng đơn vị, địa phương.
II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tiếp tục tuyên tuyền các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.
Hiến pháp năm 2013, Luật Quản lý Ngoại thương, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Quản lý sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi), Luật Thủy lợi, Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi), Luật Du lịch (sửa đổi), Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước (sửa đổi), Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi), Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điểu chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017. Pháp luật đất đai; pháp luật về bảo vệ môi trường; pháp luật về khiếu nại tố cáo, pháp luật về phòng chống tham nhũng…
2. Tổ chức giới thiệu, phổ biến sâu rộng chủ trương, quan điểm, chính sách mới hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế trong các dự thảo, pháp lệnh dự kiến trình ban hành trong snăm 2018
3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ trương, quan điểm, nội dung, chính sách, văn bản về cải cách hành chính, chủ trương, nhiệm vụ, quan điểm về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; nội dung chính sách thể hiện trong các văn bản pháp luật liên quan đến phạm vi được giao quản lý; kết quả cải cách thủ tục hành chính thời gian qua; tuyên truyền, phổ biến, công khai các Bộ thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền đã được rà soát, chuẩn hóa theo quy định để nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về công tác cải cách thủ tục hành chính. Tuyên truyền văn bản liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính, việc thực hiện thủ tục hành chính tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” trên địa bàn huyện.
4. Thực hiện thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, quan điểm, yêu cầu, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp theo Chương trình phối hợp số 28-CTr/BCĐCCTPTW- HĐPHTW ngày 14/7/2014 của Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung Ương và Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương về phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2015- 2020; Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 -2021, các Đề án, Kế hoạch Công văn số 791/HĐPH-TT ngày 04/9/2015 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về triển khai thực hiện chương trình phối hợp số 28. Chú trọng quán triệt, phổ biến những nội dung mới được thể chế hóa trong các văn bản luật mới được ban hành.
5. Triển khai thực hiện hiệu quả “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018 bằng nhiều hình thức, phương pháp phù hợp; tổ chức phổ biến những văn bản pháp luật có liên quan đến ngành, lĩnh vực hoạt động trong đợt sinh hoạt “Ngày pháp luật” tại cơ quan, địa phương, đơn vị gắn với tổng kết 05 năm mô hình Ngày Pháp luật Việt Nam.
6. Tiếp tục triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; tổ chức kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện; triển khai thực hiện văn bản thay thế Thông tư số 21/2013/TT-BTP quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã trên địa bàn huyện.
7. Triển khai thực hiện các văn bản, Chương trình, Đề án của Chính phủ của UBND tỉnh về phổ biến giáo dục pháp luật như: Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban chấp hành Trung ương Đảng; Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW; Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề án tại Quyết định số 409/QĐ- TTg; Kế hoạch số 70/KH- UBND ngày 27/5/2014 của UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai, thực hiện các Đề án phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 15/5/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc triển khai thực hiện Đề án “ Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản về công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức viên chức và nhân dân giai đoạn 2015- 2020” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường và một số Đề án khác về phổ biến giáo dục pháp luật.
8. Tiếp tục thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản liên quan để có biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, tháo gỡ vướng mắc, bất cập từ thực tiễn triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, đẩy mạnh thực hiện Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên. Tiếp tục kiện toàn đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Thực hiện việc thống kê theo dõi các vụ việc hòa giải thành tổng hợp hỗ trợ. Tiếp tục xây dựng Kế hoạch tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở để kịp thời giải tỏa các mâu thuẫn, tranh chấp tại cộng đồng dân cư gắn với áp dụng các biện pháp xử lý chuyển hướng và việc Tòa án công nhận hòa giải thành ngoài Tòa án.
9. Công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước
Phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện xây dựng, thẩm định hương ước quy ước. Tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn huyện việc thực hiện hương ước quy ước đảm bảo đúng quy định. Tiếp tục hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, làng, tổ dân phố đúng quy định.
10. Xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; nghiên cứu đề xuất các giải pháp các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân nhằm thực hiện hiệu quả tiêu chí “xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về nội dung các tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật để áp dụng cho các địa phương. Tiếp tục hướng dẫn chỉ đạo thực hiện các tiêu chí theo văn bản hướng dẫn của Sở Tư pháp và Bộ Tư pháp.
11. Quản lý, khai thác tủ sách pháp luật
Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động quản lý, khai thác tủ sách pháp luật. Tiếp tục xin bổ sung kinh phí hỗ trợ cho các tủ sách pháp luật. Tăng cường tuyên truyền việc khai thác tủ sách pháp luật. Hướng dẫn, chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện việc sắp xếp tủ sách pháp luật ở vị trí dễ đọc, dễ tiếp cận.
12. Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù theo quy định tại Chương II mục 2 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, các chương trình phối hợp giữa các ngành, đoàn thể; tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm tra, tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị địa phương.
13. Công tác kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật
Năm 2018 phòng Tư pháp cơ quan Thường trực của HĐPBGDPL huyện tham mưu Hội đồng xây dựng Kế hoạch kiểm tra từ 08 đến 10 đơn vị.
14. Tuyên truyền theo đặc thù của địa phương
Tiếp tục tuyên truyền phổ biến cho một số đối tượng đặc thù như các đối tượng vi phạm Luật đất đai, đối tượng vi phạm hành lang giao thông, đối tượng vi phạm hành lang thủy lợi….
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Tư pháp- Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện
Tham mưu UBND huyện, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo đúng nội dung Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của cấp trên.
2. Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện
Tuyên truyền nội dung các văn bản pháp luật mới liên quan đến ngành cho các cán bộ, chiến sỹ trong ngành Công an, Quân sự huyện; công an, dân quân ở cơ sở. Lồng ghép vào nghiệp vụ cho các đối tượng đặc thù. Như các văn bản triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự; triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam trong Công an nhân dân, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các luật, pháp lệnh khác về phòng, chống tội phạm, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ.
2. Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện
Hướng dẫn các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan có liên quan xây dựng dự toán kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo đúng quy định; phối hợp với Phòng Tư pháp và các cơ quan có liên quan thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.
 
3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài truyền thanh huyện
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục phối hợp xây dựng các chuyên trang, chuyên mục và tăng thời lượng phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.
4. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
 Chỉ đạo việc giảng dạy pháp luật theo nội dung do Bộ Giáo dục quy định, tổ chức kiểm tra đánh giá việc giảng dạy và học môn giáo dục công dân trong nhà trường; hướng dẫn và kiểm tra xây dựng tủ sách pháp luật trong thư viện các trường học.
Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn pháp luật giáo dục công dân. Phối hợp với Phòng Tư pháp và các ngành liên quan phát động tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong giáo viên, học sinh.
5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan đoàn thể huyện
5.1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện
Phối hợp với các ngành liên quan và các đoàn thể quần chúng phát động phòng trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm ma tuý, cải tạo giáo dục tốt cảm hoá con người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư trên địa bàn, tổ chức tập huấn cho cán bộ cơ sở các văn bản pháp luật: Luật Mặt trận, Luật phòng chống ma tuý, Luật Hình sự, Luật Hôn nhân gia đình...
5.2. Liên đoàn lao động huyện
 Tổ chức tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên của mình trong công đoàn và người lao động qua các hình thức: tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tổ chức cuộc thi giữa các công đoàn với nội dung là tuyên truyền các văn bản luật như: Bộ luật Lao động, các văn bản về bảo hiểm xã hội, chế độ tiền lương.
5.3. Hội phụ nữ huyện
 Tổ chức tuyên truyền cho các đối tượng phụ nữ tại các cơ sở xã, thị trấn về Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân gia đình, các văn bản về bảo vệ quyền của bà mẹ và trẻ em.
 5.4. Hội cựu chiến binh huyện
Tổ chức tuyên truyền tới các hội viên của hội tại các cơ sở giúp cho các hội viên hiểu và làm theo đúng chủ trương đường lối của Đảng và nhà nước đồng thời giáo dục các thế hệ trong gia đình mình sống và làm việc đúng theo Hiến pháp và pháp luật. Hội chủ yếu tuyên truyền giáo dục các văn bản: Luật khiếu nại, luật tố cáo, Luật cư trú, Luật bảo hiểm y tế, Luật giao thông đường bộ.
5.5. Hội nông dân huyện
 Phối hợp tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật tới các đối tượng nông dân trong toàn huyện, giúp bà con có kiến thức vững vàng trong nuôi trồng và sản xuất nông nghiệp. Vận động hội viên hội áp dụng các văn bản hướng dẫn nuôi trồng một cách hợp lý. Tuyên truyền tới hội viên các văn bản cụ thể: Luật bảo vệ Môi trường, Luật Đất đai, Luật giao thông đường bộ.
5.6. Huyện đoàn
Tổ chức tham gia các hoạt động phổ biến giáo dục tới các đoàn viên của mình bằng các hình thức tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật, lồng ghép các buổi sinh hoạt của đoàn viên các chi đoàn cơ sở giúp cho đoàn viên phòng và tránh được những tệ nạn xã hội như: Luật phòng chống ma tuý, Luật giao thông đường bộ, Luật bảo vệ môi trường, Luật Thanh niên, Luật cư trú. Phát động tháng hành động An toàn giao thông do Trung Ương phát động.
6. Đối với UBND các xã, thị trấn
Căn cứ vào kế hoạch của UBND huyện cấp xã chủ động xây dựng các kế hoạch phổ biến giáo dục của cấp mình trong năm 2018 phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương và có biện pháp tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương của mình. Nâng cao vai trò của Hội đồng phối hợp giáo dục pháp luật ở địa phương, chú trọng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật để đáp ứng yêu cầu của thời đại.
Có kế hoạch dành ngân sách thoả đáng đảm bảo cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương. Tiến hành tổng kết đánh giá báo cáo Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện qua phòng Tư pháp về kết quả thực hiện chế độ khen thưởng cho những tập thể cá nhân  có thành tích xuất sắc trong công tác này.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
  Kinh phí thực hiện Kế hoạch đối với các mục thuộc trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị được bố trí từ nguồn kinh phí triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật.
Các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng dự toán kinh phí phổ biến giáo dục pháp luật và tổng hợp chung vào dự toán ngân sách nhà nước của đơn vị mình trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
 
 V. KẾ HOẠCH BÁO CÁO
Căn cứ Kế hoạch thực hiện chương trình công tác Tư pháp năm và nội dung Kế hoạch này, các đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao xây dựng kế hoạch công tác năm của đơn vị mình, đồng thời triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả;
Báo cáo định kỳ 6 tháng tính từ 01/10 của năm trước đến 30/3 của năm sau, báo cáo năm tính từ 01/10 của năm trước đến 30/9 năm sau.
Trong quá trình thực hiện Kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Phòng Tư pháp huyện để tổng hợp, báo cáo UBND huyện./.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Xin ý kiến tham gia dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành Quy chế văn thư, lưu trữ(09/07/2020 3:44 CH)

  Thông báo tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã trên địa bàn huyện Khoái Châu năm 2020(10/06/2020 10:52 SA)

  Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã thuộc huyện Khoái Châu năm 2020(10/06/2020 9:04 SA)

  Vận động toàn dân ủng hộ gạo, hỗ trợ hộ nghèo, hộ thuộc vùng thiết lập cách ly để phòng, chống...(15/04/2020 5:29 CH)

  Thực hiện Đề án " Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và các quyền dân sự,...(14/04/2020 2:00 CH)

  Tuyên truyền Thông tư 10/2020/TT-BTC về việc quy định quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn...(11/04/2020 2:21 CH)

  Khoái Châu chấn chỉnh vi phạm hoạt động vận tải khách ngang sông(11/04/2020 9:10 SA)