Tuyên truyền hoạt động của Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Khoái Châu năm 2020

Đăng ngày 15 - 02 - 2020
100%

Tuyên truyền hoạt động của Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Khoái Châu năm 2020

 

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 06/02/2020 của UBND huyện Khoái Châu về công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuấn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện Khoái Châu; Quyết định số 01/QĐ-HĐPH ngày 13/02/2018 của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện ban hành Quy chế tố chức và hoạt động của Hội đồng phổi hợp PBGDPL huyện Khoái Châu, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện (Hội đồng) ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2020 như sau:
1. Mục đích
1.1. Triển khai thực hiện đầy đú, có chất lượng các nhiệm vụ của Hội đồng, tạo sự chuyên biến, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL nhằmm đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu về PBGDPL đã đề ra tại Kế hoạch sổ 18/KH- UBND ngày 06/02/2020 của UBND huyện và Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017- 2021 trên địa bàn tỉnh huyện.
1.2. Khng định vị trí, phát huy đầy đủ vai trò của Hội đồng trong tư vấn, tham mưu giúp UBND huyện ch đạo, phi hp thực hiện công tác PBGDPL, bảo đảm công tác PBGDPL năm 2020 được thực hiện có trọng tâm, trọng đim, đồng bộ, thống nhất và hiệu qu.
1.3 Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thành viên trong tchức trin khai các nhiệm vụ của Hội đồng và nhiệm vụ PBGDPL của từng cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò tham mưu, tư vấn của Hội đồng các cp nhm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, lồng ghép các hoạt động trong công tác PBGDPL.
2. Yêu cầu
2.1. Thực hiện đy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn của Hội đng; gắn công tác PBGDPL với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, pháp lý của cả nước và của tỉnh, huyện trong năm 2020; kịp thời tư vấn các nội dung pháp luật cần phổ biến gắn với nhu cầu ca người dân, doanh nghiệp.
2.2. Phát huy vai trò của cơ quan thường trực Hội đồng trong tham mưu, tư vấn, nâng cao hiệu quả phối hợp đồng thời đề cao trách nhiệm của từng thành viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; tăng cường ứng dụng thông tin; huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội tham gia vào công tác PBGDPL.
2.3. Đa dạng hóa các hình thức hoạt động của Hội đồng; lựa chọn nội dung tư vn, tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác PBGDPL bảo đảm có trọng tâm, trọng đim, thiết thực, hiệu quả; gắn công tác PBGDPL với việc tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận đ phbiến, tuyên truyền.
 1. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
 1. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nội dung, tổ chức các phiên họp theo Quy chế hoạt động của Hội đồng
  1. Xây dựng, ban hành và t chức triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2020.
 • Chủ trì thực hiện: Chủ tịch Hội đồng.
 •  Phi hợp thực hiện: Các ủy viên Hội đng; UBND cấp xã.
 • Thời gian thực hiện: Tháng 02/2020.
  1. Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL và các hoạt động của Hội đồng năm 2020.
 • Chủ trì thực hiện: Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng.
 •  Phi hợp thực hiện: Các y viên Hội đồng; UBND cấp xã.
 • Thời gian thực hiện: Năm 2020.
  1. T chức các phiên họp Hội đng theo định kỳ hoặc đột xut đ trin khai hoạt động của Hội đng; sơ kết, tng kết hoạt động, thảo luận các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PBGDPL của Hội đồng.
 • Chủ trì thực hiện: Ch tịch Hội đồng.
 •  Phi hợp thực hiện: Các ủy viên Hội đồng; UBND cấp xã.
 • Thời gian thực hiện: Theo quyết định của Chtịch Hội đồng.
 1. Tư vấn, tham mưu y ban nhân dân huyện, Hội đồng phối hp PBGDPL huyện chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL
2.1. Kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện theo Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính ph sửa đồi, bố sung một số điều Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg và Quy chế hoạt động của Hội đồng.
- Chủ trì thực hiện: Chủ tịch Hội đồng, Phó Ch tịch thường trực Hội đồng.
- Phi hợp thực hiện: Các ủy viên Hội đng.
- Thời gian thực hiện: Tháng 02/2020.
2.2.Triển khai các Chương trình, Đ án, Kế hoạch về PBGDPL năm 2020 bảo đảm trọng tâm, trọng đim phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, trong đó gn kết chặt chẽ với trin khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 11/8/2017 của UBND huyện thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn huyện Khoái Châu.
- Hình thức thực hiện: Ban hành văn bản hướng dần, biên soạn và phát hành tài liệu, t chức kiếm tra, báo cáo, thống kê...
- Chủ trì thực hiện: Các ủy viên Hội đồng phù hợp với phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao quản lý.
- Phối hợp thực hiện: Các ủy viên Hội đồng có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2020.
2.3. Xác định chủ đ, định hướng nội dung trọng tâm cần tuyên truyền, phổ biến, tập trung vào nội dung sau:
- Tiếp tục phổ biến nội dung, chính sách mới tại các luật, pháp lệnh mới ban hành hoặc có hiệu lực nãm 2019 và 2020; các văn bản pháp luật, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là các lĩnh vực: xây dựng pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách tư pháp, tổ chức bộ máy nhà nước, phòng chng tham nhũng, lãng phí gắn với các phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong quá trình tổng kết Nghị quyết 48 - NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hưng đến năm 2020 và Nghị quyết s 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đển năm 2020; các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên; các văn bản pháp luật thuộc phạm vi quản lý, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; quan tâm ph biến, quán triệt sâu rộng các dự thảo văn bản pháp luật dự kiến trình Quốc hội thông qua năm 2020 theo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; chú trọng những dự thảo văn bản luật có đối tượng điu chỉnh rộng, liên quan mật thiết tới quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.
- Tập trung tuyên truyền, ph biến các luật, pháp lệnh, văn bản được Quốc hội thông qua năm 2019, năm 2020 như Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Bộ luật Lao động năm 2019; Luật sửa đi, b sung một số điều của Luật Tố chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Giáo dục; Luật Dân quân tự vệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bố sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Lực lượng dự bị động viên...; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Hiến pháp năm 2013; Bộ luật Hình sự; Bộ luật Dân sự; Luật Tiếp cận thông tin; Luật An ninh mạng...
- Giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý thức tuân thủ kỷ cương, kỷ luật công vụ; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.
- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phổ biến sâu rộng chủ trương, quan điếm, chính sách lớn trong các văn kiện phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng góp phẩn triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Hình thức thực hiện: Ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức hội nghị, hội thảo, biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền và các hình thức phù hợp khác.
- Chủ trì thực hiện: Các ủy viên Hội đồng phù hợp với phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao quản lý
- Phối hợp thực hiện: Các ủy viên Hội đồng có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2020.
2.4. Hướng dẫn t chức trin khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 gn với việc thực hiện các Chương trình, Đề án về PBGDPL cũng như các nhiệm vụ chính trị, sự kiện pháp lý của cả nước và của tỉnh, huyện trong năm 2020.
- Hình thức thực hiện: Ban hành văn bản, biên soạn tài liệu tuyên truyền, tổ chức mít tinh, hội nghị và các hình thức phù hợp khác.
- Chủ trì thực hiện: Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng.
- Phối hợp thực hiện: Các ủy viên Hội đồng; UBND cấp xã.
- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2020.
2.5. Tư vấn, hướng dẫn, phát huy vai trò của các thành viên Hội đồng về trin khai các nhiệm vụ PBGDPL trong nhà trường và các cơ sở giáo dục nghnghiệp, trọng tâm là đi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn học pháp luật và giáo dục công dân theo hướng tiên tiến, hiện đại, phù hợp; tăng cường việc kim tra, đánh giá công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
 • Hình thức thực hiện: T chức hội nghị, ban hành văn bản, biên soạn tài liệu tuyên truyền và các hình thức phù hợp khác.
 • Chủ trì thực hiện: Phòng Giáo dục và đào tạo, Phòng Lao động- Thương binh và xã hội.
 •  Phi hợp thực hiện: Các ủy viên Hội đồng, UBND cấp xã và các tố chức, đơn vị liên quan.
 • Thời gian thực hiện: Cả năm 2020.
2.6. Rà soát, củng c, kiện toàn; tham mưu, tư vấn các giải pháp về nâng cao năng lực, sử dụng có hiệu quả đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.
 • Hình thức thực hiện: Ban hành văn bản.
 • Chủ trì thực hiện: Cơ quan thường trực Hội đồng (Phòng Tư pháp).
 •  Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng; UBND cấp xã.
 • Thời gian thực hiện: Năm 2020.
2.7. Tư vn, hướng dẫn thực hiện chính sách huy động các nguồn lực xã hội, các t chức hành nghề luật sư, luật sư, luật gia, các chuyên gia, nhà khoa học và các nguồn lực xã hội khác tham gia vào hoạt động PBGDPL.
 • Hình thức thực hiện: Ban hành văn bản.
 • Chủ trì thực hiện: Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng.
 • Phối hợp thực hiện: Các ủy viên Hội đồng; UBND cấp xã và các tố chức, đơn vị có liên quan.
 • Thời gian thực hiện: Năm 2020.
2.8. Trin khai đánh giá chấm điểm hiệu quả thực hiện công tác PBGDPL theo quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
 • Ch trì thực hiện: Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGĐPL huyện (Phòng Tư pháp).
 • Phối hợp thực hiện: Các ủy viên Hội đồng, UBND cấp xã và các t chức, đơn vị liên quan.
 • Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2020.
2.9. Biên soạn, in và phát hành tài liệu tuyên truyền, PBGDPL.
 • Hình thức thực hiện: Sách pháp luật, đề cương giới thiệu văn bn quy phạm pháp luật, s tay hướng dẫn nghiệp vụ, tờ gấp...
 • Chủ trì thực hiện: Ch tịch, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng.
 • Phối hợp thực hiện: Các ủy viên Hội đồng, UBND cấp xã, các t chức, đơn vị liên quan.
 • Thời gian thực hiện: C năm 2020.
2.10. Tổng kết thực hiện Chương trình phối hợp số 28-CTr/BCĐCCTPTW- HDPHTW ngày 14/7/2015 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương về phối hợp thông tin, tuyên truyền, ph biên v chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2015-2020 bằng các hình thức phù hợp.
 • Chủ trì thực hiện: Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện.
 • Phối hợp thực hiện: Các đơn vị có liên quan.
 • Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.
2.11. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tự kiếm tra và tchức kim tra về công tác PBGDPL năm 2020; nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phi hợp PBGDPL đồng thời đánh giá thực trạng hoạt động; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.
 • Chủ trì thực hiện: Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng.
 • Phối hp thực hiện: y viên Hội đồng huyện, UBND cấp xã.
 • Thời gian thực hiện: Năm 2020.
2.12. Trin khai thực hiện các nhiệm vụ khác phát sinh trong năm về công tác PBGDPL theo chỉ đạo của các bộ, ngành và Hội đồng phổi hợp PBGDPL Trung ương, của tỉnh.
 • Chủ trì thực hiện: Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng.
 • Phi hợp thực hiện: y viên Hội đồng huyện, UBND cấp xã.
- Thời gian thực hiện: Năm 2020
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Xin ý kiến tham gia dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành Quy chế văn thư, lưu trữ(09/07/2020 3:44 CH)

  Thông báo tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã trên địa bàn huyện Khoái Châu năm 2020(10/06/2020 10:52 SA)

  Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã thuộc huyện Khoái Châu năm 2020(10/06/2020 9:04 SA)

  Vận động toàn dân ủng hộ gạo, hỗ trợ hộ nghèo, hộ thuộc vùng thiết lập cách ly để phòng, chống...(15/04/2020 5:29 CH)

  Thực hiện Đề án " Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và các quyền dân sự,...(14/04/2020 2:00 CH)

  Tuyên truyền Thông tư 10/2020/TT-BTC về việc quy định quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn...(11/04/2020 2:21 CH)

  Khoái Châu chấn chỉnh vi phạm hoạt động vận tải khách ngang sông(11/04/2020 9:10 SA)