Tuyên truyền tăng cường PBGD pháp luật các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Đăng ngày 06 - 02 - 2020
100%

Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV và tăng cường phổ biến pháp luật trên địa bàn huyện Khoái Châu

 

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 11 luật và 17 Nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng tiếp tục góp phần tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế; xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa, ổn định; đẩy mạnh cải cách bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cải cách chế độ công chức, công vụ, nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân.
Để thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp
luật, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật, giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. UBND huyện Khoái Châu ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và tăng cường phổ biến pháp luật trên địa bàn huyện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
         1. Mục đích
- Phổ biến đầy đủ, kịp thời nội dung các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện (có danh sách kèm theo).
- Chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện tốt quy định của các văn bản pháp luật mới được Quốc hội thông qua, các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý; phát huy vai trò của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc gương mẫu chấp hành pháp luật, nắm vững, thực hiện tốt các quy định của pháp luật nói chung và các quy định của pháp luật liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ của ngành mình nói riêng; góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tiếp tục đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào nề nếp, hiệu quả.
         2. Yêu cầu
- Công tác tuyên truyền, phổ biển các luật, nghị quyết phải kịp thời, chất lượng, hiệu quả; tránh hình thức, lãng phí; chú trọng vào những nội dung cơ bản, những điểm mới của văn bản pháp luật.
- Có sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội ban hành với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các đơn vị, địa phương.
 II. NỘI DUNG
1. Đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV trên Cổng/Trang thông tin điện tử và các hình thức phù hợp khác đế cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác, sử dụng khi có nhu cầu.
2. Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nội dung các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua, đặc biệt là những nội dung được dư luận xã hội quan tâm, như: Bộ luật Lao động; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nô và công cụ hỗ trợ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức .. .với những hình thức phù hợp.
3. Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật; các phòng, ngành, đoàn thể, địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện, tình hình thực tiễn quan tâm, chủ động tổ chức phổ biến, thông tin, truyền thông về các nội dung có liên quan bằng hình thức phù hợp, linh hoạt. Trong quá trình thực hiện, cần nắm bắt và phản ánh kịp thời cho các cơ quan nhà nước có thấm quyền về ý kiến của nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội đối với tính khả thi, hiệu quả, phù hợp của văn bản mới ban hành trên thực tế; tổ chức phổ biến, kịp thời định hướng thông tin về những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận trong thực hiện các văn bản pháp luật mới ban hành cũng như các vấn đề cấp thiết của đời sống xã hội nảy sinh trong thời gian này.
4. Căn cứ vào điều kiện thực tế để lựa chọn hình thức PBGDPL phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn bảo đảm thiết thực; truyền tải đầy đủ thông tin pháp luật đến cán bộ, người dân. Phát huy vai trò của các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng lưới loa truyền thanh cơ sở trong công tác PBGDPL; tổ chức triển lãm hình ảnh, tranh cổ động; lồng ghép giao lưu, sinh hoạt văn hóa, lễ hội, hòa giải ở cơ sở... Tiếp tục thu hút, huy động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, trưởng thôn, trưởng phố, hòa giải viên, người có uy tín trong cộng đồng tham gia phổ biến, vận động, thuyết phục đồng bào, người dân nghiêm túc tuân thủ, chấp hành pháp luật, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.
5.Thường xuyên rà soát văn bản do HĐND, UBND các cấp ban hành liên quan đến lĩnh vực các văn bản pháp luật mới ban hành điều chỉnh nhằm phát hiện và kiến nghị, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ văn bản có nội dung không còn phù hợp với các luật, văn bản hướng dẫn thi hành và tình hình thực tế của huyện.

Tin mới nhất

Xin ý kiến tham gia dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành Quy chế văn thư, lưu trữ(09/07/2020 3:44 CH)

Thông báo tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã trên địa bàn huyện Khoái Châu năm 2020(10/06/2020 10:52 SA)

Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã thuộc huyện Khoái Châu năm 2020(10/06/2020 9:04 SA)

Vận động toàn dân ủng hộ gạo, hỗ trợ hộ nghèo, hộ thuộc vùng thiết lập cách ly để phòng, chống...(15/04/2020 5:29 CH)

Thực hiện Đề án " Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và các quyền dân sự,...(14/04/2020 2:00 CH)

Tuyên truyền Thông tư 10/2020/TT-BTC về việc quy định quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn...(11/04/2020 2:21 CH)

Khoái Châu chấn chỉnh vi phạm hoạt động vận tải khách ngang sông(11/04/2020 9:10 SA)