Khoái Châu: Triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 năm 2021

Đăng ngày 15 - 04 - 2021
100%

Khoái Châu: Triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 năm 2021

 

Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-UBND về việc triển khai cung cấp 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 năm 2021.Nhằm đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử, đảm bảo mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) khi có nhu cầu, tiết kiệm thời gian, chi phí, giúp cho hoạt động của cơ quan nhà nước được công khai, minh bạch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội
Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu đã quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thường xuyên tiến hành rà soát thủ tục hành chính đủ điều kiện nâng lên dịch vụ công trực tuyến Mức độ 4. Chỉ đạo rà soát, đề xuất bổ sung, mở rộng danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, nhất là các dịch vụ hành chính công thiết yếu, phát sinh nhiều hồ sơ giao dịch để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính; đồng thời, chủ động nghiên cứu các biện pháp, giải pháp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc chức năng, phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định rõ trách nhiệm trong việc nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng chính quyền điện tử, góp phần cải thiện vị trí xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính và nâng cao hơn nữa mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tích cực hướng dẫn và khuyến khích người dân, tổ chức sử dụng kết quả bản sao điện tử của dịch vụ “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để thực hiện các thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ. Chỉ đạo quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ trong công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính có sử dụng các bản sao đã được cơ quan có thẩm quyền chứng thực giá trị pháp lý. Việc yêu cầu người dân, tổ chức xuất trình bản chính để đối chiếu, xác minh các thành phần hồ sơ đã được chứng thực bản sao chỉ thực hiện trong trường hợp có căn cứ bản sao giả mạo, bất hợp pháp hoặc theo quy định cụ thể của pháp luật chuyên ngành. Văn Phòng HĐND và UBND huyện đã chủ động tham mưu UBND huyện công khai danh mục dịch vụ hành chính công trực tuyến. Chú trọng công tác kiểm tra, theo dõi hoạt động tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính có quy định sử dụng các bản sao chứng thực của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Nếu phát hiện trường hợp yêu cầu người dân, tổ chức xuất trình bản chính để đối chiếu với các thành phần hồ sơ bản sao đã chứng thực, kịp thời có văn bản trao đổi, nhắc nhở việc khắc phục trước khi báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND huyện theo quy định.
Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ các Quyết định UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính của từng ngành, lĩnh vực để rà soát, đăng ký các thủ tục hành chính đủ điều kiện triển khai và chưa đủ điều kiện triển khai dịch vụ công trực tuyến Mức độ 4. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ danh mục đăng ký và hiện trạng các thủ tục hành chính được cập nhật trên cổng dịch vụ công của tỉnh, tới hết tháng 8 năm 2021: Số thủ tục hành chính cấp huyện gồm có 486 thủ tục hành chính, trong đó số thủ tục hành chính được đưa lên mức độ 4 là: 247 thủ tục. Số thủ tục hành chính cấp xã gồm có 149 thủ tục hành chính, chưa có mức độ 4, hiện các xã, thị trấn đang rà soát các thủ tục hành chính đủ điều kiện đưa lên mức độ 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức, công dân thực hiện việc đăng ký, nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh và Cổng Dịch vụ công Quốc gia khi có yêu cầu. Thường xuyên phối hợp, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, đề xuất bổ sung, mở rộng danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đảm bảo quy định.
Thời gian tới, huyện Khoái Châu Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp; chỉ đạo cán bộ, công chức phải thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến để mỗi cán bộ, công chức đều có thể là một tuyên truyền viên, có khả năng hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện; tài liệu hướng dẫn nhanh gọn, dễ thực hiện. Có thêm nhiều chính sách ưu tiên, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Cung cấp đa dạng các kênh giao tiếp, giúp người dân, doanh nghiệp lựa chọn hình thức xử lý dịch vụ công phù hợp nhất, từng bước tiến tới xác định Internet sẽ là kênh cung cấp dịch vụ chính cho công dân. Nhà nước và doanh nghiệp cùng vào cuộc: Hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng trình độ sử dụng máy tính, internet cho người dân; trợ giá điện thoại thông minh cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn; hỗ trợ máy tính; điểm truy cập internet công cộng; hệ thống mạng Wifi miễn phí tại các khu vực đông dân cư để người dân tiếp cận dịch vụ.
Bên cạnh đó Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện, cụ thể:
Sở Thông tin và Truyền thông: Rà soát, đánh giá hệ thống phần mềm Dịch vụ công của tỉnh, nâng cấp, hiệu chỉnh Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đáp ứng được các quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật theo hướng dẫn để đẩy nhanh quá trình cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 đạt hiệu quả; theo dõi khắc phục các lỗi kỹ thuật phát sinh trong quá trình vận hành, khai thác, xử lý công việc trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh phối hợp với VNPT Hà Nam triển khai cung cấp DVCTT mức độ 4 theo đúng tiến độ; chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền hiệu quả về DVCTT để người dân và doanh nghiệp hiểu rõ hơn về lợi ích từ việc sử dụng DVCTT; phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và nắm bắt kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết; phối hợp, ký kết với các đơn vị cung cấp chức năng, nền tảng thanh toán trực tuyến để người sử dụng thực hiện được ngay việc thanh toán phí, lệ phí (nếu có) qua môi trường mạng.
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC, quy trình giải quyết TTHC được chuẩn hóa để đảm bảo điều kiện triển khai, cung cấp DVCTT mức độ 4; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai các nội dung, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân giao tại Kế hoạch này.
Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:  Tổ chức thực hiện nghiêm túc các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch này và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả triển khai tại cơ quan, đơn vị mình; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên rà soát, triển khai cung cấp dịch vụ công mức độ 4 trên hệ thống Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; cập nhập đầy đủ thông tin, biểu mẫu kèm theo trên hệ thống và chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải; xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử về giải quyết TTHC; đẩy mạnh thực hiện ký số văn bản điện tử trong quá trình giải quyết, xử lý DVCTT mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp tham gia sử dụng DVCTT do các cơ quan hành chính của tỉnh cung cấp trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.
VNPT Hà Nam: Thực hiện cấu hình, cập nhật thông tin, quy trình điện tử đối với các TTHC cung cấp DVCTT mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; nâng cấp, hiệu chỉnh Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đảm bảo đáp ứng được các quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật; phối hợp các đơn vị cung cấp chức năng, nền tảng thanh toán trực tuyến để người sử dụng thực hiện được ngay việc thanh toán phí, lệ phí (nếu có) qua môi trường mạng trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; phối hợp với các cơ quan cập nhật danh sách các dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 để triển khai cung cấp trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.
Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam: Tuyên truyền những lợi ích khi thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và danh mục TTHC thực hiện mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng DVCTT mức độ 3, 4./.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Khoái Châu thực hiện kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; Cải cách hành chính;...(24/10/2022 3:41 CH)

  Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh, xác thực điện tử và sử dụng ứng dụng VNeID(29/08/2022 9:02 SA)

  Thị trấn Khoái Châu triển khai thực hiện NQ số 06/QĐ –TTG của TTCP(08/07/2022 3:42 CH)

  Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng, văn thư lưu trữ năm 2022...(16/06/2022 9:02 SA)

  Khoái Châu triển khai đăng ký sử dụng biên lai điện tử(23/04/2022 3:22 CH)

  Kế hoạch tuyên truyền nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) huyện năm 2022(22/02/2022 2:39 CH)

  Khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức cá nhân và người dân đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến và nhận kết...(06/01/2022 3:55 CH)