Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Khoái Châu

Đăng ngày 18 - 08 - 2021
100%

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Khoái Châu

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số  343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;
Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 07/7/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Khoái Châu về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020;
UBND huyện Khoái Châu đã ban hành Quyết định số 4380/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 về việc Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Khoái Châu
 (theo tài liệu đính kèm).
Tài liệu đính kèm: Công khai quyết toán 2020.pdf
Người ký văn bản: Đồng chí Phạm Xuân Thắng - Chủ tịch UBND huyện
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của huyện Khoái Châu(31/12/2021 2:50 CH)

  Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Khoái Châu(01/08/2020 3:01 CH)

  Tuyên truyền Thông tư 10/2020/TT-BTC về việc quy định quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn...(11/04/2020 2:21 CH)

  Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Khoái Châu (31/12/2019 3:07 CH)

  Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Khoái Châu(18/09/2019 10:15 SA)

  Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Khoái Châu(22/02/2019 9:57 SA)

  Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015 và cấp MST NPT.(04/03/2016 2:33 CH)