Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Khoái Châu

Đăng ngày 18 - 08 - 2021
100%

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Khoái Châu

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số  343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;
Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 07/7/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Khoái Châu về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020;
UBND huyện Khoái Châu đã ban hành Quyết định số 4380/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 về việc Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Khoái Châu
 (theo tài liệu đính kèm).
Tài liệu đính kèm: Công khai quyết toán 2020.pdf
Người ký văn bản: Đồng chí Phạm Xuân Thắng - Chủ tịch UBND huyện
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Tổ chức hỗ trợ khẩu trang cho người dân vùng dịch(24/11/2021 4:04 CH)

  Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc...(22/11/2021 5:21 CH)

  Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 trên địa bàn huyện...(02/11/2021 8:34 SA)

  Tuyên truyền Luật phòng, chống Ma túy năm 2021 (18/08/2021 9:40 SA)

  Vay vốn trả lương cho người lao động tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Khoái Châu(16/08/2021 11:19 SA)

  Triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19(26/07/2021 11:42 SA)

  Tuyên truyền về Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020(22/07/2021 2:13 CH)