Danh mục Tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2021

Đăng ngày 13 - 01 - 2022
100%

Danh mục Tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2021

 

Căn cứ Quyết định số 2475/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Khoái Châu năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 10199/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện Khoái Châu về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Khoái Châu năm 2021;
Xét đề nghị của Thư ký Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng viên chức ban hành danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức như sau:
 
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP
Kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục
công lập thuộc UBND huyện năm 2021
Vị trí dự tuyển: Giáo viên Mầm non
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/QĐ-HĐTD ngày 13/01/2022
của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Khoái Châu)
 
 
 

 

          I. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG
1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội; Luật số 52/2019/QH14 ngày  25/11/ 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
2. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 của Quốc hội ngày 14/06/2019;
3. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;
4. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;
5. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
6. Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.
II. PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
1. Điều lệ Trường Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 52/2020/TT-BGD&ĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
2. Thông tư số 48/2011/TT-BGD&ĐT ngày 25/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non;
3. Thông tư số 26/2018/TT-BGD&ĐT ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;
4. Thông tư số 01/2021/TT-BGD&ĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường mầm non công lập;
5. Kỹ năng xử lý tình huống sư phạm đối với giáo viên.
 
 
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP
Kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục
công lập thuộc UBND huyện năm 2021
Vị trí dự tuyển: Giáo viên Tiểu học
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/QĐ-HĐTD ngày 13/01/2022
của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Khoái Châu)
 
 
 
 
           I. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG
1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội; Luật số 52/2019/QH14 ngày  25/11/ 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
2. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 của Quốc hội ngày 14/06/2019;
3. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;
4. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;
5. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
6. Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.
II. PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
1. Điều lệ Trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGD&ĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
2. Thông tư số 27/2020/TT-BGD&ĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đánh giá học sinh Tiểu học;
3. Thông tư số 20/2018/TT-BGD&ĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;
4. Thông tư số 02/2021/TT-BGD&ĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập;
5. Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
6. Kỹ năng xử lý tình huống sư phạm đối với giáo viên.
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP
Kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục
công lập thuộc UBND huyện năm 2021
Vị trí dự tuyển: Giáo viên THCS
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/QĐ-HĐTD ngày 13/01/2022
của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Khoái Châu)
I. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội; Luật số 52/2019/QH14 ngày  25/11/ 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;         
2. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 của Quốc hội ngày 14/06/2019;
3. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;
4. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;
5. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
6. Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.
II. PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
1. Điều lệ Trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGD&ĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
2. Thông tư số 20/2018/TT-BGD&ĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;
3. Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đánh giá học sinh THCS và học sinh THPT;
4. Thông tư số 03/2021/TT-BGD&ĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường THCS công lập;
5. Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
6. Kỹ năng xử lý tình huống sư phạm đối với giáo viên.
 
          I. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG
1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội; Luật số 52/2019/QH14 ngày  25/11/ 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
2. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 của Quốc hội ngày 14/06/2019;
3. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;
4. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;
5. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
6. Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.
II. PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
1. Điều lệ Trường Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 52/2020/TT-BGD&ĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
2. Thông tư số 48/2011/TT-BGD&ĐT ngày 25/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non;
3. Thông tư số 26/2018/TT-BGD&ĐT ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;
4. Thông tư số 01/2021/TT-BGD&ĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường mầm non công lập;
5. Kỹ năng xử lý tình huống sư phạm đối với giáo viên.
 
 
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP
Kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục
công lập thuộc UBND huyện năm 2021
Vị trí dự tuyển: Giáo viên Tiểu học
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/QĐ-HĐTD ngày 13/01/2022
của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Khoái Châu)
 
 
 
 
 
 
          I. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG
1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội; Luật số 52/2019/QH14 ngày  25/11/ 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
2. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 của Quốc hội ngày 14/06/2019;
3. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;
4. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;
5. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
6. Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.
II. PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
1. Điều lệ Trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGD&ĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
2. Thông tư số 27/2020/TT-BGD&ĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đánh giá học sinh Tiểu học;
3. Thông tư số 20/2018/TT-BGD&ĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;
4. Thông tư số 02/2021/TT-BGD&ĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập;
5. Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
6. Kỹ năng xử lý tình huống sư phạm đối với giáo viên.
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP
Kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục
công lập thuộc UBND huyện năm 2021
Vị trí dự tuyển: Giáo viên THCS
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/QĐ-HĐTD ngày 13/01/2022
của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Khoái Châu)
I. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội; Luật số 52/2019/QH14 ngày  25/11/ 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;         
2. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 của Quốc hội ngày 14/06/2019;
3. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;
4. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;
5. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
6. Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.
II. PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
1. Điều lệ Trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGD&ĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
2. Thông tư số 20/2018/TT-BGD&ĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;
3. Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đánh giá học sinh THCS và học sinh THPT;
4. Thông tư số 03/2021/TT-BGD&ĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường THCS công lập;
5. Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
6. Kỹ năng xử lý tình huống sư phạm đối với giáo viên.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Hiệu quả từ tổ tiết kiệm và vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội.(06/06/2023 8:57 SA)

  Tổ chức kiểm tra các doanh nghiệp về việc thực hiện pháp luật lao động năm 2023(17/05/2023 7:38 SA)

  Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)(03/02/2023 2:40 CH)

  Lịch tiếp công dân Quý I năm 2023(03/01/2023 3:17 CH)

  Phiên họp thứ 3 của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hưng Yên(23/12/2022 8:59 SA)

  Hội nghị tập huấn Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Nghĩa vụ quân sự và Nghị định Xử phạt vi...(11/11/2022 7:48 SA)

  Huyện Khoái Châu triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực...(26/10/2022 9:13 SA)