Xử lý vi phạm của hộ ông Đào Quang Toàn, xã Đồng Tiến

Xử lý vi phạm của hộ ông Đào Quang Toàn, xã Đồng Tiến

Xử lý một số trường hợp vi phạm tại xã Đồng Tiến, chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm đối với các trường hợp vi phạm phải giải toả tại địa phương.
Để xử lý triệt để vi phạm của hộ ông Đào Quang Toàn đúng quy định, đúng thời hạn đã thống nhất tại buổi làm việc hồi 16h00’ ngày 02/12/2019, UBND huyện yêu cầu:
1. Phòng Tư pháp:
Kiểm tra, rà soát lại hồ sơ vi phạm đã lập; căn cứ quy định của pháp luật tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả;đôn đốc, hướng dẫn Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến tiếp tục hoàn thiện các thủ tục tiếp theo.
2. Phòng TN&MT:
Phối hợp cùng Phòng Tư pháp trong việc làm rõ những nội dung liên quan đến đất đai trong quá trình tham mưu xử lý vi phạm.
3. Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến:
Thực hiện các bước tiếp theo sau khi Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả để tổ chức cưỡng chế giải toả.

Nguyễn Thắm

UBND huyện