Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 93a/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 93a/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 23/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, Thông báo số 150/TB-UBND ngày 03/7/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tập trung thực hiện Kế hoạch số 93a/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh về việc giải toả các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thuỷ lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép năm 2017;
Trước đó, UBND huyện đã có nhiều văn bản yêu cầu UBND các xã, thị trấn lập Kế hoạch chi tiết kế hoạch tổ chức giải toả các trường hợp vi phạm theo đúng nội dung chỉ ra tại Kế hoạch của tỉnh. Tuy nhiên, việc thực hiện của các xã, thị trấn chưa thực sự tập trung, quyết liệt, trừ các xã Hồng Tiến, An Vĩ, Đồng Tiến, Dạ Trạch, Dân Tiến đã có kết quả giải toả một số trường hợp xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, giao thông, thuỷ lợi.
Ngày 20/11/2019, Tỉnh uỷ Hưng Yên có Thông báo số 1891-TB/TU về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khi kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Thông báo số 977-TB/TU ngày 21/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc giải toả các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thuỷ lợi. Trong Thông báo đã chỉ ra ưu điểm, những hạn chế, khuyết điểm, tiếp tục chỉ đạo thực hiện đối với các đơn vị, tổ chức.
Để thực hiện tốt những nội dung chỉ đạo tại Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND huyện yêu cầu:
1. Đối với UBND các xã, thị trấn:
- Tập trung hoàn thiện Kế hoạch, thực hiện việc giải toả các loại vi phạm theo thẩm quyền.
- Kết quả thực hiện báo cáo bằng văn bản về Chủ tịch UBND huyện và các phòng TN&MT, KT&HT, NN&PTNT để tham mưu xem xét, chỉ đạo và báo cáo cấp trên.
(Kết quả tổng hợp theo biểu đính kèm).
2. Đối với các phòng: TN&MT, KT&HT, NN&PTNT và Điện lực Khoái Châu:
Theo nhiệm vụ đựơc giao, theo dõi phụ trách, chủ động đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp kết quả thực hiện của các xã, thị trấn theo nội dung chỉ đạo trên. Các đơn vị: Phòng KT&HT, NN&PTNT, Điện lực Khoái Châu chuyển kết quả để Phòng TN&MT tổng hợp chung để thammưu, hoàn thiện báo cáo chung, các đơn vị chịu trách nhiệm về nội dung và thời hạn báo cáo.

Nguyễn Thắm

UBND huyện Khoái Châu