Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Khoái Châu

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Khoái Châu

QUY CH
Tổ chức và hoạt động của
Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Khoái Châu
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01 /QĐ-HĐPB
ngày 0
7 tháng 02 năm 2019 của Hội đồng phi hợp PBGDPL huyện Khoái Châu)
 
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi đối tượng điều chỉnh
Quy chế này áp dụng chung cho tổ chức và hoạt động cùa Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Khoái Châu.
Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ
 1. Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Khoái Châu (sau đây gọi tắt là Hội đồng) là tổ chức phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện; duy trì hoạt động phối hợp của cơ quan nhà nước với các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hỗ trợ các cơ quan, tổ chức đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.
 2. Xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật của huyện và tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở; dự toán kinh phí PBGDPL được cấp từ ngân sách Nhà nước để hỗ trợ công tác PBGDPL ở địa phương trình UBND huyện quyết định để làm cơ sở thực hiện.
 3. Tổ chức phổ biến các văn bản pháp luật theo yêu cầu của Trung ương, của tỉnh và của huyện.
 4. Định kỳ sơ kết, tổng kết tình hình triển khai công tác PBGDPL, báo cáo UBND huyện. Đề xuất UBND huyện các biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác PBGDPL ở địa phương.
 5. Lập dự toán kinh phí hàng năm của Hội đồng trình UBND huyện phê duyệt.
 6. Tham mưu cho UBND huyện ban hành Chương trình, Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện.
 7. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của UBND huyện theo nhiệm vụ được phân công.
 8. Phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể trong việc phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện.
 9. Tổ chức sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng về việc phối hợp triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; kiến nghị các biện pháp thích hợp đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương.
 10. Quyết định một số vấn đề cụ thể khác có liên quan đến hoạt động của Hội đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ do Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và UBND huyện giao.
Điều 3. Nguyên tắc làm việc
 1. Hội đồng PHPBGDPL làm việc tập thể, quyết định các vấn đề theo đa số.
 2. Hội đồng hoạt động theo chương trình, kế hoạch, đề án ngắn hạn, dài hạn và nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cụ thể do Hội đồng thông qua.
 3. Thành viên của Hội đồng là người được các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị nơi người đó đang công tác phân công.
 4. Thành viên của Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.
Điều 4. Phương thức hoạt động
 1. Hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL được triển khai theo phương thức vừa bao quát, toàn diện và cụ thể về các hoạt động PHPBGDPL, vừa phân công phụ trách từng mảng công việc theo đối tượng, lĩnh vực PBGDPL.
 2. Hội đồng hoạt động theo chương trình, kế hoạch, đề án dài hạn, ngắn hạn hoặc về một nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cụ thể do Hội đồng thông qua.
Điều 5. Mối quan hệ giữa Hội đồng PHPBGDPL huyện với UBND huyện và Hội đồng PHPBGDPL tỉnh
 1. Hội đồng chịu sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ đột xuất do UBND huyện giao, có trách nhiệm báo cáo về tình hình hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với UBND huyện.
 2. Hội đồng chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh và có trách nhiệm báo cáo về tình hình hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho Hội đồng PHPBGDPL tỉnh.
Điều 6. Mối quan hệ giữa Hội đồng PHPBGDPL huyện với các phòng, ban, ngành, đoàn thể trong huyện và UBND các xã, thị trấn
 1. Hội đồng chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động PHPBGDPL của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có liên quan trong huyện và UBND các xã, thị trấn.
 2. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với Hội đồng PHPBGDPL huyện.
Chương II
TỐ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG
Điều 7. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng: Hội đồng có Chủ tịch, Phó chủ tịch, các ủy viên, cơ quan thường trực và Tổ thư ký.
 1. Chủ tịch Hội đồng là Phó chủ tịch UBND huyện.
 2. Phó chủ tịch thường trực Hội đồng là Trưởng phòng Tư pháp huyện.
 3. Các ủy viên là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị huyện.
 4. Cơ quan thường trực của Hội đồng là Phòng Tư pháp huyện.
 5. Tổ thư ký giúp việc cho Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập gồm: các đồng chí chuyên viên Phòng Tư pháp huyện, Con dấu của Hội đồng: Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác.
Điều 8, Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng
 1. Chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Hội đồng; chỉ đạo hoạt động của cơ quan thường trực Hội đồng.
 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ủy viên của Hội đồng và đôn đốc, kiểm tra hoạt động của các ủy viên Hội đồng.
 3. Chủ trì các cuộc họp cùa Hội đồng; đánh giá, kết luận những vấn đề được thảo luận tại các cuộc họp.
 4. Ký ban hành văn bản của Hội đồng, chương trình, kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện; giải quyết các công việc đột xuất theo yêu cầu của UBND huyện, Hội đồng PHPBGDPL tỉnh và các kiến nghị của của các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn.
 5. Xem xét và đề nghị UBND huỵện, Sở Tư pháp, UBND tỉnh khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL ở các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.
 6. Định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND huyện về tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện.
Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó chủ tịch Hội đồng
 1. Giúp chủ tịch Hội đồng thực hiện các công việc được giao, quy định tại Điều 7 Quy chế này.
 2. Chủ trì các cuộc họp của Hội đồng khi Chủ tịch Hội đồng vắng mặt.
 3. Ký ban hành các văn bản của Hội đồng theo sự phân công cùa Chủ tịch Hội đồng.
 4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công.
Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của các ủy viên Hội đồng
Ủy viên của Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, là người đại diện cho cơ quan, đơn  vị, tổ chức đã cử tham gia trong Hội đồng, chị trách nhiệm trước Hội đồng về việc chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.
                      1.Ủy viên Hội đồng có nhiệm vụ, quyền hạn:
                     a) Ủy viên Hội đồng có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Hội đồng; thực hiện các  nhiệm vụ được Chủ tịch Hội đồng phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về việc thực hiện nhiệm vụ.
                      b)Trong trường hợp không thể tham dự các phiên họp Hội đồng, ủy viên Hội đồng có trách nhiệm gửi ý kiến bằng văn bản về cơ quan thường trực Hội đồng đê tổng hợp, báo cáo Hội đồng. Ý kiến của ủy viên Hội đồng là ý kiến chính thức của cơ quan, tổ chức nơi công tác. 
ủy viên của Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, là người đại diện cho cơ quan, đơn vị, tổ chức đã cử tham gia trong Hội đồng, chị trách nhiệm trước Hội đồng về việc chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.
 1. ủy viên Hội đồng có nhiệm vụ, quyền hạn:
 1. ủy viên Hội đồng có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Hội đồng; thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch Hội đồng phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về việc thực hiện nhiệm vụ.
 2. Trong trường hợp không thể tham dự các phiên họp Hội đồng, ủy viên Hội đồng có trách nhiệm gửi ý kiến bằng văn bản về cơ quan thường trực Hội đồng đê tổng hợp, báo cáo Hội đồng. Ý kiến của ủy viên Hội đồng là ý kiến chính thức của cơ quan, tổ chức nơi công tác.
 3. ủy viên Hội đồng có trách nhiệm tư vấn, tham mưu giúp Thủ trưởng cơ quan, tổ chức mà mình là đại diện làm thành viên Hội đồng chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác phổ biến, giáo dục phápluật chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý hoặc phổ biến, giáo dục pháp luật cho thành viên, hội viên của tổ chức mình; tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân; hàn£ năm tổng hợp kết quả, báo cáo Hội đồng và đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, bất cập phát sinh từ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên ngành hoặc phổ biến, giáo dục pháp luật cho thành viên, hội viên của tổ chức mình”.
 4. Chủ động trong việc lập kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.
 5. Theo dõi, chỉ đạo, kiểm fra, đôn đốc các cơ quan được phân công phụ trách việc thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng và thường xuyên thông tin cho cơ quan thường trực của Hội đồng về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.
 6. Đề xuất với Hội đồng các biện pháp phối hợp và tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đề nghị Hội đồng hỗ trợ, tạo điều kiện đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ quan đơn vị, địa phương.
 7. Thực hiện báo cáo 6 tháng, năm và các báo cáo đột xuất khác gửi về cơ quan thường trực của Hội đồng.
 8. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Hội đồng.
 9. Được cung cấp tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành và hưởng các chế độ theo quy định.
 10. Rà soát, hệ thống, biên soạn, in ẩn phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thuộc chức năng quàn lý ngành cho đối tượng tuyên truyền; lãnh đạo cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm thẩm định, xét duyệt nội dung tài liệu.
Điều 11. Nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng
 1. Chủ trì, phối hợp với các ủy viên Hội đồng chuẩn bị các dự thảo chương trình, kế hoạch hoạt động và các văn bản khác của Hội đồng; tổng hợp dự toán kinh phí hoạt động của Hội đông; dự kiến kế hoạch huy động kinh phí từ các nguồn khác để hỗ trợ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
 2. Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đã được thông qua.
 3. Trực tiếp phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn và thành viên Hội đồng thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Xây dựng, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, đội ngũ làm công tác tuyên truyền ở cơ sở; in ấn tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật và các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác.
 4. Tổng hợp tình hình phối hợp triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các ủy viên Hội đồng, các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; dự thảo báo cáo để Hội đồng thông qua.
 5. Chuẩn bị nội dung, tổ chức các phiên họp toàn thể, đột xuất, sơ kết, tổng kết và các hoạt động khác của Hội đồng; theo dõi việc thực hiện các kết luận cùa Hội đồng và định kỳ báo cáo Hội đồng.
 6. Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất do Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Hội đồng giao.
Điều 12. Nhiệm vụ của Tổ thư ký
 1. Tổ thư ký có nhiệm vụ:
 2. Giúp cơ quan thường trực Hội đồng thực hiện các cônẹ việc của cơ quan thường trực Hội đồng; bào đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đong với các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn.
 3. Đẻ xuất dự thào kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm; tổng hợp dự toán kinh phí của các phòng, ban, ngành ủy viên Hội đồng trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 4. Đề xuất ý kiến để Hội đồng quyết định các nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trọng tâm, đột xuất và các biện pháp phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ.
 5. Thường xuyên giữ mối liên hệ, trao đổi thông tin với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn có liên quan đến hoạt động của Hội đong.
 6. Có trách nhiệm giúp cơ quan thường trực Hội đồng chuẩn bị nội dung, tổ chức các phiên họp của Hội đồng.
 1. Tổ trường Tổ thư ký của Hội đồng là Chuyến viên Phòng Tư pháp huyện có trách nhiệm tổ chức các hoạt động cùa Tổ thư ký, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về kết quả công tác cùa Tổ thư ký.
 2. Thành viên Tổ thư ký được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan phục vụ cho công việc và hưởng các chế độ theo quy định.
Chương III
CHÉ Độ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG
Điều 13. Chế độ họp
 1. Phiên họp toàn thể các ủy viên của Hội đồng được tiến hành mỗi năm hai lần (sơ kết và tổng kết) hoặc theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng để giải quyết các vấn đề chủ yếu sau:
 1. Đề ra kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm trên địa bàn huyện; đề xuất, kiến nghị với Chủ tịch UBND huyện các biện pháp đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
 2. Thông qua kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm của Hội đồng.
 3. Thông qua báo cáo sơ kết, tổng kết năm về tình hình triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện.
 4. Đề xuất những biện pháp xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã trên địa bàn huyện.
 5. Quyết định những vấn đề khác theo đề nghị của Chủ tịch, Phó chủ tịch hoặc các ủy viên Hội đồng.
 6. Trong trường hợp Hội đồng không tiến hành phiên họp toàn thể, kết luận của Hội đồng được Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Hội đồng ký ban hành trên cơ sở lấy ý kiến của các ủy viên Hội đồng bằng vãn bản.
 7. Các phiên họp đột xuất, sơ kết, tổng kết được tiến hành theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng.
 8. Cho ý kiến về phương thức huy động, sử dụng kinh phí ngoài phần kinh phí được cấp từ ngân sách nhà nước để hồ trợ cho công tác PBGDPL (nếu có).
 9. Quyết định tổ chức các hoạt động khảo sát, điều tra, kiểm tra, trên cơ sở đó đề ra biện pháp tăng cường PHPBGDPL.
 10. Kết luận của Hội đồng về việc hướng dẫn các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là căn cứ để Hội đồng kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên toàn huyện.
Điều 14. Chế độ kiểm tra
 1. Hàng năm, căn cứ vào vào Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện và Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được phê duyệt, Hội đồng tổ chức các cuộc kiểm tra đối với các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn để nắm tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương; phát hiện những khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp tháo gờ, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
 2. Các ủy viên Hội đồng có trách nhiệm sắp xếp, bố trí thời gian tham gia Đoàn kiểm tra theo Ke hoạch.
 3. Các đơn vị được kiểm tra có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo bằng văn bản và gửi về Đoàn kiểm tra, chuẩn bị hồ sơ liên quan đến nội dung kiểm tra, sắp xếp thời gian, bố trí cán bộ chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra.
 4. Sau khi kết thúc kiểm tra, Đoàn kiểm tra có thông báo bằng văn bản và báo cáo ƯBND huyện.
Điều 15. Chế độ thông tin, báo cáo
 1. Định kỳ 06 tháng, năm thực hiện chế độ báo cáo như sau:
 1. Các ủy viên Hội đồng và phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quà công tác phổ bién, giáo dục pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương cho cơ quan thường trực của Hội đồng. Báo cáo định kỳ 06 tháng (trước ngày 20 tháng 5) và báo cáo nãm (trước ngày 20 tháng 11).
 2. Cơ quan thường trực của Hội đồng có trách nhiệm tổng hợp báo cáo về kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện theo quy định.
 1. Cơ quan thường trực của Hội đồng thường xuyên giữ mối liên hệ với các ủy viên để trao đổi thông tin, công việc có liên quan đến tổ chức và hoạt động cùa Hội đồng.
Điều 16. Văn bản của Hội đồng
 1. Văn bản của Hội đồng do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng ký ban hành và được cơ quan thường trực của Hội đồng gửi đến các ứy viên Hội đồng và các địa phương,  đơn vị, tổ chức có liên quan.                                                                                                   4^.4,                                      I
 2. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc của Hội đồng là căn cứ để các ủy viên Hội đồng và các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện triển khai thực hiện.
Chương IV
KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG
Điều 17. Cơ quan thường trực Hội đồng xây dựng dự trù kinh phí chi cho hoạt động của Hội đồng phố hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, bao gồm:
 1. Chi tổ chức các cuộc hội thảo nghiệp vụ, các phiên họp định kỳ, đột xuất của Hội đồng;
 2. Chi xây dựng và xét duyệt đề án, chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng;
 3. Chi văn phòng phẩm và biên soạn tài liệu phục vụ các hoạt động cùa Hội đồng;
 4. Chi các hoạt động chỉ đạo, kiểm tra;
 5. Chi sơ kết, tổng kết, thi đua khen thưởng;
 6. Chi hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện;
 7. Chi tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện, khảo sát, học tập kinh nghiệm mô hình, kết quà hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.
Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 18. Tổ chức thực hiện
 1. Giao trách nhiệm Phòng Tư pháp- cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, Quy chế có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn tổ chức và hoạt động của Hội đồng.
 2. Trên cơ sở Quy chế này, ủy viên Hội đồng, cơ quan Thường trực, tổ thư ký, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện.
Trong quá trình triển khai thực hiện, Phòng Tư pháp huyện có trách nhiệm tổng hợp những vướng mắc trong quá trình thực hiện quy chế, trình Hội đồng xem xét việc sửa đôi, bô sung.

Nguyễn Thắm

Phòng Tư pháp