Xin ý kiến tham gia dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành Quy chế văn thư, lưu trữ

Xin ý kiến tham gia dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành Quy chế văn thư, lưu trữ

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2015, Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND huyện đã xây dựng dự thảo tờ trình của Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND huyện, dự thảo Quyết định của UBND huyện về việc ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ.
Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND huyện đề nghị các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn nghiên cứu và tham gia ý kiến vào các dự thảo trên. Các ý kiến tham gia của các đơn vị đề nghị gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện trước ngày 15/7/2020, để tổng hợp và hoàn thiện trình UBND huyện theo quy định.  
Công văn xin ý kiến: 02.pdf
Dự thảo: Tờ trình Xin ý kiến QĐ ban hành quy chế văn thư, lưu trữ.docx
            Quy chế Văn thư - Lưu trữ UBND huyện (bản chính thức) (1).docx

Nguyễn Thắm

Văn phòng UBND huyện