Báo cáo việc tổ chức thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020

Báo cáo việc tổ chức thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020

Đơn vị ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu

Số, ký hiệu: 326/BC-UBND

Ngày, tháng, năm ban hành: 28/10/2020

Người ký: Đồng chí Lê Hải Nam -  Phó Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu

Trích yếu: Về việc tổ chức thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020

Tài liệu đính kèm: 326.signed.pdf

Nguyễn Thắm

UBND huyện Khoái Châu