Danh sách các dự án đầu tư phát triển xây dựng năm 2021

Danh sách các dự án đầu tư phát triển xây dựng năm 2021

Việc xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021 được thực hiện theo đúng các quy định của Luật Đầu tư công, các Nghị định của Chính phủ: số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015, số 120/2018/ND-CP ngày 13/9/2018 và so 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020.
Kế hoạch đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2021 được xây dựng trên cơ sở các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bố vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch.
Dự kiến 05 dự án hoàn thành năm 2021, cụ thể:
- Dự án nhà làm việc các phòng ban UBND huyện Khoái Châu.
- Dự án Kè và cải tạo đường bao quanh đầm Dạ Trạch.
- Dự án Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Đại Hưng (đoạn 01 từ cánh đồng 5 tấn đến Vĩnh xá huyện Kim Động; đoạn 02 từ dốc đường 51 đến trạm bơm Đồng Danh)
- Dự án Cải tạo, nâng cấp ĐH.55, đoạn Dốc Kênh - Đại Tập
- CTNC đường ĐH.56 (Dốc bái – Bến đò Đông Ninh)
Dự kiến xây dựng, cải tạo các công trình:
- Xây dựng mới 12 nhà văn hóa thôn các xã, thị trấn.
- Cải tạo, sửa chữa 07 nhà văn hóa thôn tại các xã.
- Hỗ trợ công an xây dựng kho lưu trữ.
- Nhà truyền thống khu di tích lịch sử Cây Đa Sài Thị.
- Đường GTNT xã Việt Hòa.
- CTNC đường GTNT xã Đông Kết (đoạn từ trường THCS Đông Kết đến đường ĐT.383)
- Trùng tu, sửa chữa 02 di tích lịch sử.
Kế hoạch đầu tư năm 2020 phải được xây dựng trên cơ sở tiếp tục cơ cấu lại đầu tư từ ngân sách nhà nước theo hướng khắc phục dàn trải, nâng cao hiệu quả đầu tư, đặc biệt là việc khắc phục dứt điểm tình trạng nợ đọng vốn xây dựng cơ bản, nhất là nợ xây dựng cơ bản của cấp xã trong xây dựng nông thôn mới.

Nguyễn Thắm

UBND huyện Khoái Châu