Văn phòng HĐND và UBND huyện

     1. Đ/c Đỗ Văn Tuấn      -    Chánh Văn Phòng

          - Điện Thoại:  0221. 626.8089

                     DĐ         0915.420.559

          - Email: tuanpvpubnd@gmail.com

  2.  Đ/c Vũ Thị Tự -  Phó Chánh Văn Phòng

          - Điện Thoại:  0221. 626.8028

         - Email: vttu.kc@hungyen.gov.vn

  3. Đ/c Đỗ Thị Kim Liên    -   Phó Chánh Văn Phòng

          - Điện Thoại:  0914.763.979

         - Email: dtklien@hungyen.gov.vn

   4. Đ/c Đỗ Minh Luyên    - Phó Chánh  Văn Phòng

          - Điện Thoại:  0987.258.285

         - Email: dmluyen.kc@hungyen.gov.vn

Nguyễn Thắm

UBND huyện