Phòng Y tế

    1. Đ/c Phan Quang Mạnh                                  Trưởng Phòng Y tế

        - Điện Thoại:  0321. 3910.416 

   2. Đ/c Phạm Trần Đông                                  Phó Trưởng phòng Y tế

       - Điện Thoại:   0985033125

Nguyễn Thắm

UBND huyện