Thanh tra huyện

   1. Đ/c Hoàng Văn Pho    -   Chánh Thanh tra huyện 

        - Điện Thoại:  0221. 3911999

        - Email:   hvpho.kc@hungyen.gov.vn

2. Đ/c Hoàng Quốc Tuấn    -   Phó Chánh Thanh tra huyện

        - Điện Thoại:  0221. 3911999

        - Email:  hqtuan.kc@hungyen.gov.vn

  

 

Nguyễn Thắm

UBND huyện