Thanh tra huyện

    1. Đ/c Hoàng Quốc Tuấn                           Phó Thanh tra huyện

        - Điện Thoại:  0321. 3911999

        - Email:  hqtuan.kc@hungyen.gov.vn

    3. Đ/c Hoàng Văn Pho                               Phó Thanh tra (Phụ trách Thanh tra)

        - Điện Thoại:  0321. 3911999

        - Email:   hvpho.kc@hungyen.gov.vn

 

Nguyễn Thắm

UBND huyện