Trung tâm Văn hóa TT và Du Lịch

     1. Đ/c Nguyễn Thanh Phong                          Giám đốc 

            - Điện Thoại:  0987.340.647

     2. Đ/c Lê Quang Thế                                        Phó  giám đốc

            - Điện Thoại:  0986.647.386

  

Nguyễn Thắm

UBND huyện