19. Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn

Lĩnh vực đấu thầu, lựa chọn nhà thầu

 Căn cứ pháp lý:

-  Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh.

NỘI DUNG

* Trình tự thực hiện:

- Bên mời thầu gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn.

* Cách thức thực hiện: thông qua hệ thống bưu chính

* Thành phần hồ sơ: 

- Danh sách ngắn đã được phê duyệt và đăng tải theo quy định Điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điểm c Khoản 1 hoặc Điểm b Khoản 2 Điều 8 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

- Thư mời thầu.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết:  Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn khi danh sách ngắn được phê duyệt và trước thời điểm đóng thầu

* Cơ quan thực hiện: Bên mời thầu

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Bên mời thầu

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Thư mời thầu.

* Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí): không có

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): không có

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Không có

NT

Phòng TC - KH