Nghị quyết: về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020

HĐND huyện Khoái Châu ban hành Nghị quyết: Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020

Số, ký hiệu: 68/2016/NQ-HĐND

Ngày, tháng, năm: 26/12/2016

Trích yếu: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020

Người ký: Đào Ngọc Huấn - Chủ tịch HĐND huyện Khoái Châu

Tài liệu đính kèm: 68.2016.signed.pdf

Nguyễn Thắm