Công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Khoái Châu

Tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Thực hiện Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BCDDTW ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Trưởng ban, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương, Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15/8/2018 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương về việc ban hành Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Căn cứ vào nội dung công văn số: 17/KH-BCĐ ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Ban chỉ đạo TĐT Dân số và nhà ở tỉnh Hưng Yên năm 2019 về Kế hoạchtriển khai thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Cuộc TĐT nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước ta; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số.

Nội dung điều tra bao gồm thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

Văn phòng BCĐ TĐT Dân số và nhà ở huyện Khoái Châu báo cáo công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho đến thời điểm hiện nay, cụ thể như sau:

I. Công tác chuẩn bị Tổng điều tra, và kết quả triển khai cho đến thời điểm hiện nay

1. Kế hoạch triển khai

Cuộc TĐT Dân số và nhà ở được tiến hành trên phạm vi cả nước, và diễn ra theo một số giai đoạn chính như sau:

 

2. Thành lập BCĐ các cấp và Văn phòng giúp việc

Chi cục Thống kê huyện đã tham mưu với UBND huyện thành lập BCĐ TĐT Dân số và nhà ở huyện, và BCĐ huyện đã được thành lập theo Quyết định số 3508/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu về việc thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Khoái Châu. Trên cơ sở đó, BCĐ huyện đã thành lập Văn phòng giúp việc và hướng dẫn các xã, thị trấn tiến hành thành lập BCĐ cấp xã đảm bảo đúng thành phần, kế hoạch yêu cầu.

3. Công tác tập huấn, tuyển chọn ĐTV cho công tác vẽ sơ đồ nền, phân chia địa bàn và lập bảng kê

3.1. Công tác Vẽ sơ đồ nền

Trên cơ sở nội dung các công văn hướng dẫn của BCĐ TĐT tỉnh Hưng Yên, Ban chỉ đạo TĐT dân số năm 2019 huyện Khoái Châu đã hướng dẫn BCĐ Tổng điều tra cấp xã tuyển chọn người có kỹ năng vẽ sơ đồ và am hiểu về địa giới hành chính xã để thực hiện vẽ sơ đồ; ưu tiên công chức địa chính; BCĐ huyện đã mở 01 lớp tập huấn cho thành viên BCĐ cấp xã, những người tham gia thực hiện vẽ sơ đồ nền và phân chia địa bàn điều tra (đều là công chức địa chính) vào ngày 5/9/2018.Kết quả đến ngày 8/10/2018, toàn bộ BCĐ TĐT các xã, thị trấn đã hoàn thành và bàn giao kết quả vẽ sơ đồ, phân chia địa bàn cho BCĐ huyện. BCĐ huyện cũng đã thực hiện việc sao chụp và gửi kết quả về BCĐ tỉnh theo đúng kế hoạch yêu cầu. Toàn huyện đã nghiệm thu 25 sơ đồ nền của 25 xã, thị trấn với 341 địa bàn điều tra.

3.2. Công tác tập huấn Lập bảng kê

- Ngày 12 tháng 11 năm 2018, sau khi cử đầy đủ đối tượng, thành phần tham dự 02 ngày lớp tập huấn nghiệp vụ theo nội dung công văn Giấy mời số 168/BCĐ-VP về việc tham dự Hội nghị tập huấn công tác quản lý và lập Bảng kê hộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên, BCĐ TĐT huyện Khoái Châu tiến hành tổ chức 05 lớp tập huấn từ ngày 21/11 đến ngày 28/11/2018 cho các thành viên BCĐ, văn phòng BCĐ huyện, thành viên BCĐ các xã, thị trấn và 345 người là các ĐTV lập bảng kê tại các địa bàn điều tra; trong đó: 01 Hội nghị tập huấn về công tác quản lý với thời gian ½ ngày, và 04 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ lập bảng kê (thời gian 1 ngày/lớp), các hội nghị tập huấn đều được tổ chức thực hiện nghiêm túc đúng đối tượng, thành phần theo quy định của TĐT; đảm bảo thời gian, đầy đủ các điều kiện tập huấn như: tài liệu tập huấn; vị trí, không gian hội trường, hệ thống âm thanh, ánh sáng, đường truyền mạng, ...

4. Công tác tuyên truyền Tổng điều tra

Hoạt động tuyên truyền triển khai trong các đợt tháng 9/2018, tháng 11-12/2018; và tập trung cao điểm tháng 3-4/2019 (Có kế hoạch riêng)

Công tác tuyên truyền phục vụ cho TĐT cũng được BCĐ huyện triển khai thực hiện đồng thời cho BCĐ của cả hai cấp trên địa bàn huyện; BCĐ huyện cũng đã ban hành công văn số 02/KH-BCĐ ngày 28 tháng 11 năm 2018 của BCĐ TĐT huyện Khoái Châu về Kế hoạch công tác tuyên truyền TĐT dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện Khoái Châu; thông báo số 01/TB-BCĐ ngày 03 tháng 11 năm 2018 của BCĐ huyện tới BCĐ các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, chuyển các nội dung tài liệu, đĩa CD, … liên quan đến công tác tuyên truyền cho BCĐ cấp xã, và các đơn vị liên quan của BCĐ TĐT.

Hình thức tuyên truyền chủ yếu cho cuộc TĐT lần này, cụ thể:

+ BCĐ cấp huyện: Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền qua Đài truyền thanh huyện; đăng khẩu hiệu trên bảng điện tử, băng rôn tại trục chính một số tuyến đường giao thông của huyện theo mẫu thống nhấtquy định của BCĐ tỉnh; sử dụng xe tuyên truyền lưu động…

+ BCĐ cấp xã: Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền chủ yếu qua hệ thống Đài phát thanh của xã, băng rôn, áp phích, …

5. Công tác kiểm tra, giám sát

Công tác kiểm tra, giám sát cũng được BCĐ huyện triển khai thực hiện nghiêm túc trên cơ sở nội dung công văn số 24/KH-BCĐ ngày 26 tháng 11 năm 2018 của BCĐ TĐT tỉnh để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BCĐ huyện, thành viên VP BCĐ huyện. Việc triển khai công tác kiểm tra, giám sát cũng đã được các thành viên BCĐ huyện, thành viên VP BCĐ huyện thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, có hiệu quả giúp cho BCĐ huyện nắm bắt, đôn đốc kịp thời công tác lập bảng kê của các ĐTV tại các địa bàn, đồng thời cùng với BCĐ xã tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tác nghiệp. BCĐ huyện cũng thường xuyên giữ mối liên hệ với BCĐ các xã, thị trấn, các ĐTV thông qua cơ quan thường trực của BCĐ huyện là Chi cục Thống kê huyện với các kênh liên lạc được thông báo công khai là số điện thoại, email của Chi cục và của các cá nhân công chức Chi cục.

- Việc tổ chức triển khai công tác lập bảng kê tại các địa bàn điều tra cũng đã được BCĐ các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc, đảm bảo thời gian, kế hoạch yêu cầu.

6. Kết quả công tác Lập bảng kê

Đến ngày 20/12/2018, công tác lập bảng kê đã kết thúc tại toàn bộ các địa bàn điều tra, và BCĐ huyện tiến hành công tác nghiệm thu kết quả đối với BCĐ các xã trên cơ sở nội dung công văn số 02/TB-BCĐ ngày 20 tháng 12 năm 2018 của BCĐ TĐT huyện Khoái Châu về nội dung, kế hoạch nghiệm thu kết quả công tác lập bảng kê của BCĐ các xã, thị trấn. Kết quả: toàn huyện Khoái Châu có 341địa bàn dân cư, giảm01địa bàn so với kết quả công tác vẽ sơ đồ nền và phân chia địa bàn điều tra; toàn huyện có 58.264hộ dân cư, tăng 1.093 hộ so với kết quả công tác vẽ sơ đồ nền và phân chia địa bàn điều tra; địa bàn đặc thù có 53 địa bàn, tăng 4 địa bàn so với thời điểm vẽ sơ đồ nền và phần chia địa bàn điều tra, với 307 hộ đặc thù.

7. Công tác tuyển chọn Điều tra viên cho TĐT

Toàn bộ huyện đã tuyển chọn 176 ĐTV để điều tra hai loại phiếu toàn bộ (Phiếu ngắn) và phiếu mẫu (phiếu dài) bằng công nghệ CAPI cho 341 địa bàn điều tra dân cư, và 03 địa bàn đặc thù là các khu KTX của các trường ĐH, CĐ đóng trên địa bàn huyện theo đúng nội dung công văn hướng dẫn.

Tuy nhiên, do đây là một cuộc TĐT lần đầu tiên áp dụng công nghệ điều tra bằng điện thoại thông minh và máy tính bảng nên sự đòi hỏi cao về tuyển chọn ĐTV. BCĐ huyện đã liên hệ và phối hợp với Bưu điện huyện nhằm bổ sung, tăng cường nhân sự để hỗ trợ cho BCĐ huyện, cũng như BCĐ các xã trong triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới với các nội dung chủ yếu như: Tăng cưỡng hỗ trợ công nghệ cho BCĐ các xã, thực hiện điều tra một phần địa bàn mẫu, … Nhưng đến nay, Bưu điện huyện Khoái Châu trả lời qua điện thoại là không có đủ nguồn lực cần thiết để tham gia vào cuộc TĐT này.

Công tác tổ chức tuyển chọn ĐTV ở một số xã cho đến thời điểm hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu; đặc biệt tập trung ở một số xã khu trục đường 39A như: xã Việt Hòa, Đồng Tiến, … Riêng BCĐ xã Đồng Tiến có công văn số 03/BC-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND xã trả lời về việc khó khăn tuyển dụng ĐTV phục vụ công tác TĐT Dân số và nhà ở năm 2019, và văn phòng BCĐ huyện đã liên hệ với trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên để tuyển chọn 05 sinh viên nhằm hỗ trợ cho BCĐ xã trong việc sử dụng phần mềm KAPI phục vụ công tác TĐT.

Nguyễn Thắm

UB huyện