Công tác tổ chức triển khai tổng điều tra ngày 1/4/2019

Công tác tổ chức triển khai tổng điều tra ngày 1/4/2019, ...

Công tác cập nhật Bảng kê: Trên cơ sở bảng kê hộ dân cư đã lập, BCĐ các xã cần tiến hành cập nhật bảng kê từ ngày 15 - 20/3/2019 trước thời điểm điều tra 0h ngày 1/4/2019.

Công tác tổ chức triển khai tổng điều tra ngày 1/4/2019: Đúng ngày 1/4/2019 toàn huyện sẽ thực hiện tổ chức triển khai công tác tổng điều tra trên 341 địa bànđ iều tra dân cư, và các địa bàn có nhân khẩu đặc thù. Cuộc tổng điều tra sẽ kết thúc điều tra tại thực địa bằng công nghệ CAPI trên điện thoại thông minh và máy tính bảng vào ngày 25/4/2019.

1. Thuận lợi

- Được sự quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo TĐT tỉnh nên công tác triển khai thực hiện tổ chức các lớp tập huấn, công tác lập bảng kê tại các địa bàn điều tra của các xã, thị trấn diễn ra tương đối nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu;

- Khoái Châu là một huyện thuần nông, các địa bàn dân cư không phức tạp về địa hình, địa bàn; về đối tượng, loại hình hộ cũng như nhân khẩu;

- BCĐ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện về cơ bản đều triển khai thực hiện tốt các yêu cầu của BCĐ huyện;

- Công tác tuyên truyền cũng đã được BCĐ huyện cũng như BCĐ các xã quan tâm, triển khai thực hiện tốt theo đúng nội dung, hình thức, kế hoạch đề ra;

- Các giám sát viên cấp huyện cũng đã bám sát cơ sở, phát huy tốt tinh thần, trách nhiệm trong việc đôn đốc, nắm bắt tình hình công tác lập bảng kê tại các địa bàn; kịp thời khắc phục, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại các địa bàn điều tra.

2. Khó khăn

-Một số thành viên BCĐ các xã, thị trấn có nhận thức, trách nhiệm trong công tác TĐT còn yếu, chưa sát sao với công việc, với nhiệm vụ được phân công trong thực hiện công tác TĐT; việc tuyển chọn ĐTV ở một số xã không đảm bảo yêu cầu. Một số ĐTV có tâm lý chủ quan, có nhận thức, ý thức, trách nhiệm còn hạn chế;

- Đây là cuộc TĐT lần đầu tiên áp dụng công nghệ CAPI vào điều tra nên đã gây không ít khó khăn cho BCĐ huyện trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là lực lượng ĐTV; việc phân bổ định mức khối lượng công việc 01 ĐTV/02 địa bàn điều tra dẫn đến một số khó khăn nhất định trong tổ chức, xây dựng lực lượng điều tra.

- Việc phối kết hợp trong tổ chức thực hiện, triển khai nhiệm vụ giữa các thành viên của BCĐ, VP BCĐ huyện còn yếu, dẫn đến hiệu quả việc chỉ đạo, điều hành và công tác giám sát của BCĐ huyện đối với BCĐ các xã, thị trấn còn hạn chế.

Nguyễn Thắm

UB huyện