Quy chế phối hợp công tác giữa UBND huyện và liên đoàn lao động huyện Khoái Châu

Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa UBND huyện và liên đoàn lao động huyện Khoái Châu

Tài liệu đính kèm: 01.signed.pdf

ỦY BAN NHÂN DÂN-LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
HUYỆN KHOÁI CHÂU
 
  Số: 01/QC-UBND-LĐLĐ                  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
                                                                                
Khoái Châu, ngày 02 tháng 4 năm 2019
QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN KHOÁI CHÂU
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 ngày 20/6/2012;
Căn cứ Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Điều 10, Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động;
Căn cứ Quyết định số 04/2007/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
Ủy ban nhân dân huyện và Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện ban hành Quy chế phối hợp công tác với các nội dung sau:
 
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi phối hợp
Quy chế này quy định mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu với Liên đoàn Lao động huyện Khoái Châu trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình (sau đây viết tắt là UBND huyện và LĐLĐ huyện).
1. Tổ chức, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC, NLĐ) trên địa bàn huyện thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Huyện ủy và Nghị quyết của tổ chức Công đoàn.
2. Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tham gia với cơ quan nhà nước xây dựng các văn bản có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện cơ chế, chủ trương, chính sách có liên quan trực tiếp đến phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVC, NLĐ.
3. Tổ chức giáo dục, động viên CBCCVC, NLĐ tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của huyện.
Điều 2. Nguyên tắc phối hợp
Ủy ban nhân dân huyệnLiên đoàn Lao động huyện phối hp chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi để mỗi bên hoàn thành chức năng, nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
Điều 3. Nội dung phối hợp
1. Phi hợp trong việc tham gia xây dựng các cơ chế chính sách, liên quan  đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (văn bản quy phạm pháp luật; chương trình, kế hoạch, đề án, dự án...)
2. Phối hợp trong sự việc tổ chức thực hiệnchính sách liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật; tổ chức thực hiện chính sách, giám sát thực hiện...)
3. Báo cáo các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
 
Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 
Điều 4. Việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện
          1. Uỷ ban nhân huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp và các cơ quan, đơn vị huyện, các cơ quan chủ trì xây dựng văn bản liên quan đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải lấy ý kiến của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện bằng văn bản. Thời gian lấy ý kiến ít nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản dự thảo. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện có trách nhiệm tham gia ý kiến và thông báo lại bằng văn bản đúng thời hạn quy định.
          2. Liên đoàn Lao động huyện có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức triển khai, vận động CBCCVC, NLĐ nghiêm túc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của UBND huyện ban hành có liên quan đến tổ chức công đoàn và CBCCVC, NLĐ. Trong quá trình theo dõi, giám sát việc thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, không phù hợp thì Liên đoàn Lao động huyện tổng hợp và đề xuất với UBND huyện xem xét bổ sung, sửa đổi.
Điều 5: Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVC, NLĐ
1. Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị phối hợp với tổ chức công đoàn cùng cấp, tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo các cấp, các ngành giải quyết, trả lời cụ thể các kiến nghị, đề nghị của CBCCVC, NLĐ, của tổ chức công đoàn theo quy định của pháp luật hoặc phối hợp với Liên đoàn Lao động huyệngiải quyết các vấn đề quan hệ lao động phát sinh, đặc biệt là phối hợp giải quyết kịp thời các vụ ngừng việc tập thể góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Vào dịp tháng công nhân hàng năm, UBND huyện phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động, người lao động để giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến CBCCVC, NLĐ và quan hệ lao động.
Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo việc quy hoạch, đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, các thiết chế văn hóa, tạo điều kiện cho CNLĐ và con em họ được hưởng thụ.
2. Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền đồng cấp; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở theo quy định của pháp luật.
Liên đoàn Lao động huyện có trách nhiệm phối hợp giám sát việc chấp hành pháp luật và thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của CBCCVC, Liên đoàn Lao động huyện kịp thời tham gia giải quyết tình hình người sử dụng lao động, CBCCVC, NLĐ vi phạm pháp luật, phối hợp với UBND huyện và các cơ quan quản lý nhà nước xem xét, xử lý theo luật định.
Điều 6. Tổ chức các phong trào thi đua trong CNVCLĐ góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện
1.Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về công tác thi đua khen thưởng; ban hành kế hoạch triển khai các phong trào thi đua của huyện. Hằng năm vào tháng công nhân, ngày Doanh nhân Việt Nam phối hợp với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện tổ chức Lễ tôn vinh, biểu dương Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trong việc chăm lo cho người lao động, khen thưởng CNVCLĐ theo đề nghị của Liên đoàn Lao động huyện. Phòng Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Ban Thường vụ LĐLĐ huyện trong việc xét thi đua khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và CBCCVC, NLĐ.
Hằng năm Liên đoàn Lao động huyện tổ chức tốt các hoạt động, các phong trào thi đua, xây dựng quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, công tác đào tạo nghề và công tác đối ngoại.
2. Liên đoàn Lao động huyện có trách nhiệm tuyên truyền, vận động CBCCVC, NLĐ hưởng ứng và thực hiện các phong trào thi đua, tuyên truyền các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến; tham gia công tác sơ kết, tổng kết thi đua, chấp hành và giám sát việc chấp hành Luật Thi đua khen thưởng. Đồng thời tuyên truyền, giáo dục, vận động CNVCLĐ tham gia các phong trào thi đua, thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng; kiến nghị các biện pháp và phát hiện phòng ngừavà đấu tranh chống tham nhũng.
Điều 7. Công tác phối hợp kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
1. Uỷ ban nhân dân huyện đảm bảo điều kiện để công đoàn phát huy vai trò, chức năng của mình trong việc quán triệt, triển khai và động viên CBCCVC, NLĐ tham gia xây dựng và củng cố chính quyền, thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam; giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước có liên quan đến quyền của công đoàn, quyền và nghĩa vụ của CNVCLĐ tại cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện.
2. Liên đoàn Lao động huyện có trách nhiệm nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm của người Lao động. Khi cần thiết LĐLĐ huyện đề xuất với UBND huyện thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát, Liên đoàn lao động huyện (có đại diện) tham gia việc chấp hành phát luật về thực hiện chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của CBCCVC, NLĐ theo Luật Công đoàn, Bộ Luật lao động và các quy định của pháp luật; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của CBCCVC, NLĐ.
Điều 8. Phối hợp xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở
1. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện tạo điều kiện để các cơ quan công đoàn đồng cấp thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; tăng cường quản lý nhà nhà nước đối với các doanh nghiệp; thành lập công đoàn cơ sở; tăng cường quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn đảm bảo hoạt động có hiệu quả; xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong tình hình mới; đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa; hiện đại hóa đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 20 Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “ Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”; yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm Luật Công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở, tạo điều kiện cho công đoàn cơ sở hoạt động và trích nộp kinh phí công đoàn theo đúng quy định của pháp luật.
2. Liên đoàn Lao động huyện có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và vận động CBCCVC, NLĐ nghiêm túc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn; vận động CBCCVC, NLĐ tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng, theo Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện đề ra; thực hành tiết kiệm; đấu tranh chống quan liêu, lãng phí, tham nhũng và tệ nạn xã hội; thực hiện tốt Chỉ thị 05/CT-BCT của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Điều 9. Hỗ trợ hoạt động của tổ chức công đoàn
Ủy ban nhân dân huyện tạo điều kiện hỗ trợ về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, hoạt động công đoàn của LĐLĐ huyện; hỗ trợ xây dựng công trình thiết chế văn hóa cho người lao động; hỗ trợ CNLĐ nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết và một số việc khác của tổ chức Công đoàn (nếu có).
 
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 10. Cơ chế thực hiện phối hợp
1. Khi có nội dung liên quan hoặc cần thiết phải có sự phối hợp, các bên thông báo bằng văn bản để đề nghị phối hợp và tổ chức thực hiện.
          2. Khi thành lập Hội đồng tư vấn, các Ban chỉ đạo thực hiện các công việc có liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cán bộ, đoàn viên, lao động, UBND huyện mời đại diện Ban thường vụ Liên đoàn Lao động huyện tham gia. Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Liên đoàn Lao động huyện được mời dự các hội nghị chuyên đề giải quyết các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cán bộ, đoàn viên, lao động hoặc liên quan đến hoạt động Công đoàn trên địa bàn huyện.
          3. Chủ tịch hoặc người được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền dự các Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện và một số Hội nghị khác (khi cần thiết), để thông báo tình hình kinh tế - xã hội của huyện và trả lời các kiến nghị, đề xuất của CBCCVC, NLĐ về các vấn đề có liên quan đến các chế độ, chính sách của huyện tác động trực tiếp đến việc làm, đời sống của cán bộ, đoàn viên, người lao động trên địa bàn huyện.
          4. Hằng năm (hoặc khi cần thiết) UBND huyện và Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện họp liên tịch (hoặc làm việc) để trao đổi những vấn đề cần thiết trong mối quan hệ công tác giữa UBND huyện và Liên đoàn Lao động huyện. Thời gian, nội dung, chương trình làm việc do Văn phòng HĐND và UBND huyện và Liên đoàn Lao động huyện chuẩn bị.
          Điều 11. Chế độ thông tin báo cáo
          Định kỳ 6 tháng, một năm hoặc khi cần thiết UBND huyện và Liên đoàn Lao động huyện thông tin bằng việc gửi các báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội của huyện, những vấn đề liên quan đến công đoàn; kết quả phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn; những vấn đề thực hiện chế độ chính sách của người lao động, những đề xuất kiến nghị của công đoàn cơ sở với huyện.
 
          Điều 12. Chỉ đạo thực hiện
          Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.
          Uỷ ban nhân dân huyện và Liên đoàn Lao động huyện có trách nhiệm quán triệt Quy chế này cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Căn cứ vào nội dung Quy chế, các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND huyện với Ban chấp hành công đoàn cùng cấp nghiên cứu, xây dựng Quy chế phối hợp hoạt động trên phạm vi địa phương, đơn vị mình.
          Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, phát sinh hai bên cùng bàn bạc, trao đổi để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.
 
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
Chu Anh Tuấn
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
Nguyễn Đức Sơn

 

Nguyễn Thắm

UB huyện