Hội đồng nhân dân huyện Khoái Châu tổ chức kỳ họp thứ 7, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

HĐND huyện Khoái Châu khóa XIX khai mạc kỳ họp thứ Bảy - kỳ họp thường lệ giữa năm để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền...

 

Sáng ngày 16/7/2019tại Nhà Văn hóa huyện, Thường trực HĐND huyện Khoái Châu tổ chức khai mạc kỳ họp thứ bảy, HĐND huyện khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; thu chi ngân sách sáu tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; các báo cáo và xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác.

        
Dự kỳ họp có đồng chí Đào Ngọc Huấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Xuân Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Đức Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các vị đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử huyện Khoái Châu; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ; uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; các ông, bà đại biểu HĐND huyện; thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể liên quan; các Đ/c Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
      Kỳ họp, đã nghe UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; quyết toán thu, chi ngân sách năm 2018; chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công 2019-2021; Chương trình phát triển Đô thị huyên Khoái Châu; báo cáo công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo công tác MTTQ tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát, ... báo cáo về công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019, ...
        Trong 6 tháng đầu năm 2019, thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp hiệu quả của các Sở, ban, ngành; sự lãnh đạo toàn diện của Huyện ủy; sự điều hành quyết liệt của UBND huyện; sự giám sát chặt chẽ của HĐND; cùng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực cao của các tầng lớp nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội của huyện đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 11,25% so với cùng kỳ năm 2018; Thu ngân sách trên địa bàn huyện ước đạt 177 tỷ 178 triệu đồng, đạt 82,39% dự toán năm; Công tác xây dựng NTM thường xuyên được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đến nay có 22/24 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 91,6%. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; an sinh xã hội được quan tâm; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, khởi sắc; Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Đây là những kết quả rất quan trọng, là động lực để chúng ta thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đã đề ra.
          Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần khắc phục đó là:
          - Công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng còn hạn chế; các vi phạm hành lang ATGT, tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đúng quy định chưa được xử lý triệt để; ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, các tệ nạn xã hội… là những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm.
          - Thực hiện việc cải cách hành chính tuy đã đạt được kết quả nhưng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của một số cán bộ, công chức có lúc chưa cao.
        
Sau phần trả lời chất vấn của Thủ trưởng các ngành, ông Nguyễn Đức Sơn, Chủ tịch UBND huyện đã báo cáo làm rõ hơn những vấn đề cử tri quan tâm, đồng thời báo cáo khái quát những giải pháp, định hướng lớn trong chỉ đạo điều hành của UBND huyện trong 6 tháng cuối năm 2019, trong đó:
          Một là, tập trung chỉ đạo hoàn thành đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư và thực hiện tốt các cơ chế, chính sách của Nhà nước trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi; nhân rộng các mô hình phát triển nông nghiệp hiệu quả; đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án lớn về nông nghiệp đầu tư vào huyện và đi vào hoạt động, tạo chuyển biến mạnh mẽ về tái cơ cấu nông nghiệp. Tập  trung rà soát, thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ để đảm bảo mục tiêu 100% các xã trong huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đồng thời khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.
          Hai là, tiếp tục rà soát, để có giải pháp tăng cường quản lý, nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu, đảm bảo tăng thu bền vững. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư gắn với quản lý chặt chẽ kế hoạch đầu tư công trung hạn của huyện theo quy định của pháp luật về đầu tư công, lựa chọn các công trình, dự án cần tập trung đầu tư để phát huy hiệu quả sử dụng, tránh dàn trải, lãng phí nguồn lực. Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Tân Dân; Cụm công nghiệp Đông Khoái Châu; Chương trình phát triển đô thị của huyện và lập quy hoạch xây dựng vùng huyện huyện Khoái Châu, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.
          Ba là, tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động văn hóa xã hội, nhiệm vụ giáo dục đào tạo, quan tâm chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, triển khai thực hiện tốt công tác an sinh xã hội đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức thành công kỷ niệm 20 năm tái lập huyện 1999-2019.
          Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri; kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề ngay từ khi mới phát sinh, nhất là những vấn đề liên quan đến đời sống nhân dân; thường xuyên đối thoại với nhân dân để tạo đồng thuận trong phát triển kinh tế - xã hội. Các ngành khối nội chính và UBKT các cấp chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm. Quan tâm thực hiện tốt những nội dung của “Năm dân vận chính quyền”; nhất là việc thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ ở các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.
          Bốn là, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu ực, hiệu quả” và “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị công lập”. Tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo theo các quy định của Trung ương. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng.
         
Sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, hiệu quả, kỳ họp đã thông qua 8 Nghị quyết quan trọng. Cuối cùng, đồng chí Đào Ngọc Huấn, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã phát biểu bế mạc kỳ họp. Đồng chí đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện trong việc thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất và đời sống nhân dân. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo, điều hành đảm bảo kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định, gắn với chuyển đổi cơ cấu kinh tế; nâng cao hiệu quả chi tiêu công; Bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, hướng nghiệp và dạy nghề để nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo tại địa phương; Tăng cường chăm lo sức khoẻ cho nhân dân; Tiếp tục củng cố Quốc phòng và an ninh, kết hợp giữa đảm bảo Quốc phòng, an ninh trật tự xã hội với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội...
          Ghi nhận chung, cử tri và nhân dân thể hiện sự đồng tình với kết quả của kỳ họp, kỳ họp có nhiều sự đổi mới và tin tưởng sau kỳ họp thứ 7, HĐND huyện sẽ tạo được sự chuyển biến tích cực, đem lại hiệu quả thiết thực, xứng đáng với sự mong đợi của các đại biểu, cử tri và nhân dân.

Nguyễn Thắm

Huyện Khoái Châu