Kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, huyện Khoái Châu

Đăng ngày 10 - 02 - 2020
100%

Kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, huyện Khoái Châu

 

CÁC CHÍ TIÊU PHẤN ĐẤU
             Chỉ tiêu chủ yếu
Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện tăng 11,85% (KH 10,87%). Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp, xây dựng tăng 45,9%, nông nghiệp, thuỷ sản tăng 15,7%, thương mại, dịch vụ tăng 38,3%, trong đó: Công nghiệp, xây dựng tăng 13,68% - nông nghiệp, thủy sản tăng  2,71% - thương mại, dịch vụ tăng 12,58%. Thu nhập bình quân đầu người 71 triệu đồng, thu ngân sách trên địa bàn 384,823 tỷ đồng. Giá trị thu trên 01 ha canh tác đạt 205 triệu đồng/năm;Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,94%, đạt 159,28%; 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên là 0,85%, (KH dưới 1%); tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 86,05% (KH tỉnh giao 91%); tỷ lệ làng văn hóa đạt 88,5% (92/104); gia đình văn hóa đạt 91%; 95% dân số sử dụng nước hợp vệ sinh và 60,21% số hộ sử dụng nước máy.
Hiện nay, trên địa bàn huyện có 03 xã hoàn thành tiêu chí nông thôn mới nâng cao (Tân Dân, Thuần Hưng, Bình Minh); Trong năm 2020, huyện phấn đấu có 04 xã hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao (Ông Đình, An Vỹ, Dân Tiến, Đồng Tiến), 02 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu (Tân Dân, Thuần Hưng), có trên 70% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới, xây dựng Thị trấn Khoái Châu, Dân Tiến, Đồng Tiến, Hồng Tiến đến năm 2020 cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65% năm; 100% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; xây dựng thêm 20 trường đạt chuẩn Quốc gia; Tỷ lệ làng đạt văn hóa 95%; gia đình văn hóa đạt 92%.
NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đỗi mói mô hình tăng trưởng, năng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh một cách thực chất, hiệu quả hơn
         - Triển khai ngay Luật Đầu tư công năm 2019, kế hoạch đầu tư công năm 2020, đẩy nhanh tiến độ phân bổ, thực hiện và giai ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Điều chỉnh kịp thời kế hoạch vốn của các dự án không triển khai được hoặc chậm triển khai cho các dự án khác có khả năng giải ngân cao; có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để sớm hoàn thành dự án, công trình chậm tiến độ. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa quá trình theo dõi, đánh giá đầu tư, tích hợp các hệ thống thông tin quản lý và cơ sở dữ liệu về đầu tư, giải ngân. Đẩy mạnh triển khai việc đấu thầu công khai, minh bạch qua mạng; thực hiện cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với các gói thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu sau ngày 31 tháng 01 năm 2020 theo đúng quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
         - Triển khai đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng. Rà soát và thực hiện chấm dứt hoạt động đối với các dự án đầu tư không có khả năng thực hiện để tiếp nhận các dự án đầu tư khả thi, công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường.
         - Tập trung tháo gỡ vướng mắc, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phấn đấu nâng hạng chỉ số PCI. Có kế hoạch, giải pháp cụ thể phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp cả về số lượng và quy mô, chất lượng; đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp theo hướng bền vững, sáng tạo. Khẩn trương đưa các chính sách hỗ trợ phát triến doanh nghiệp nhở và vừa vào thực tiễn và dành nguồn lực thích đáng để triển khai các chương trinh hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng tính liên kết trong cộng dồng doanh nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.
         - Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất tiếp cận vốn tín dụng, nhằm chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và người dân qua đó góp phần kiểm soát lạm phát, đẩy lùi tín dụng đen trên địa bàn. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát đồng thời kiểm soát chặt chẽ tín dụng trong các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Thực hiện quyết liệt và hiệu quả Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, tập trung xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng nhằm bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng; kết hợp xử lý nợ xấu với triển khai các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro mới phát sinh và nâng cao chất lượng tín dụng của các tổ chức tín dụng. Thực hiện các biện pháp xử lý nợ xấu, phấn đấu đảm bảo tỷ lệ nợ xấu qua các năm luôn ở mức dưới 2%. Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt là thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công; đảm bảo các hệ thống thanh toán, hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán ổn định, an toàn và hiệu quả.
         - Tập trung phát triển những ngành công nghiệp mũi nhọn, có tiềm năng, lợi thế, giá trị gia tăng cao; tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp chế biến chế tạo. Phát triến mạnh công nghiệp hỗ trợ, tăng cường kết nối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; tham gia ở mức cao hơn, sâu hơn trong chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu. Cải thiện môi trường sản xuất ở các khu công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp địa phương phát triển. Khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp, thúc đẩy kinh tế làng nghề. Đẩy mạnh xây dựng quan hệ liên kết giữa doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo.
         - Thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hóa hiệu quả cao với quy mô phù hợp thị trường. Tổ chức sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao, thân thiện với môi trường; phát triển công nghệ sau thu hoạch. Sử dụng linh hoạt, có hiệu quả diện tích đất trồng lúa, chuyển đổi sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản có hiệu quả, thu nhập cao hơn. Quyết liệt thực hiện các giải pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh ở gia súc, gia cầm; không chế dịch tả lợn Châu Phi và tổ chức tái đàn. Đẩy mạnh các hình thức chăn nuôi gia trại, trang trại, công nghiệp và bán công nghiệp. Chuyển đổi cơ cấu chăn nuôi giảm tỷ trọng chăn nuôi lợn, tăng tỷ trọng chăn nuôi gia cầm, đại gia súc và các vật nuôi đặc sản có giá trị kinh tế cao. Hoạt động tái đàn lợn được quản lý chặt chẽ đảm bảo an toàn sinh học, tiêu độc khử trùng, xa khu dân cư, không áp dụng cho các hộ nhỏ lẻ. Tiếp tục duy trì và phát triển các nhãn hiệu hàng hóa tập thể đã được bảo hộ, đẩy mạnh triển khai dán tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông sản của huyện. Tiếp tục thành lập và hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới theo hướng văn minh, hiện đại; củng cố các tiêu chí nông thôn mới đã đạt, tập trung xây dựng và hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại các xã khư vực nông thôn. Nghiên cứu và triển khai mô hình gắn kết thương mại - du lịch – tiểu thủ công nghiệp, làng nghề - sản xuất nông nghiệp chất lượng cao là một trong những giải pháp xúc tiến thương mại thiết thực đổi với sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp nông thôn, làng nghề và nông sản của huyện.
         - Tích cực thu hút đầu tư phát triển các ngành dịch vụ, nhất là các dịch vụ chất lượng cao, dịch vụ du lịch. Phát huy giá trị di sản văn hóa, nghệ thuật, từng bước hình thành các điểm du lịch, các trung tâm vui chơi, giải trí, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh trên địa bàn. Chủ động hợp tác với các huyện trong Vùng Kinh tế trọng điểm huyện để xây dựng các tour du lịch đặc sắc như: du lịch tâm linh, du lịch làng nghề... Xây dựng Khu quần thể Du tích Chử Đồng tử - Tiên Dung- Triệu Việt Vương thành điểm du lịch tỉnh, kết nối với các tour, tuyến du lịch. Nâng cao chất lượng hoạt động các dịch vụ: Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bưu điện, viễn thông, y tế.
         - Tăng cường xuất khẩu chính ngạch, đặc biệt là hàng nông sản. Tổ chức khai thác, tận dụng cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA) để phát triển thị trường xuất khẩu. Xây dựng các chính sách khuyến khích gắn kết giữa người sản xuất với các doanh nghiệp phân phối, đồng thời đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm, phấn đấu giữ vừng thị trường truyền thống, thâm nhập và mở rộng các thị trường mới. Đặc biệt chú trọng khai thác thị trường Trung Quốc, ASEAN, các nước thành viên Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
 • Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thương mại, gắn kết giữa thương mại điện tử với các loại hình hoạt động thương mại truyền thông. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về thương mại điện tử gắn với bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, gắn kết giữa sản xuất với phân phối hàng hóa, tăng cường liên kết trong chuỗi giá trị, chú trọng đến các mặt hàng nông sản. Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả các hoạt động thanh tra, kiểm soát, quản lý thị trường, đấu tranh có hiệu quả các hành vi buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ, mẫu mã sản phẩm, quy định về vệ sinh thực phẩm..., kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần ổn định thị trường, tạo môi trường lành mạnh trong sản xuất, kinh doanh.
 • Kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước. Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp, nâng cao năng lực, quyền hạn, trách nhiệm của kiểm soát viên.
 • Đẩy mạnh quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập, quản lý chặt chẽ việc thành lập mới các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng viên chức ở các đơn vị sự nghiệp công lập. Khẩn trương xây dựng và ban hành: Danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập huyện Khoái Châu đối với các đơn vị thực hiện cơ cấu lại tổ chức và số lượng người làm việc.
2. Điều hành thu, chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương, công khai minh bạch
 • Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Khoái Châu giai đoạn 2017-2020. Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu ngân sách nhà nước; cơ cấu lại các khoản thu, quyết liệt chống thất thu, chuyển giá, trốn lậu thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuê, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch thu ngân sách năm 2020, tăng tỷ trọng thu nội địa, các khoản thuế trực thu trong tổng thu ngân sách. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, phấn đấu giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế đạt 100% lượt hỏi. Đẩy mạnh cải cách hành chính thuế, phấn đấu 100% doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng, thúc đẩy việc nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử. Tích cực tuyên truyền tới người nộp thuế về hiệu quả của hoá đơn điện tử để đảm bảo triển khai thành công hoá đơn điện tử trước ngày 01/11/2020 trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thuế những lĩnh vực trọng điểm, các đơn vị có nhiều rủi ro như: Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, xây dựng, kinh doanh qua mạng, các doanh nghiệp hoàn thuế, doanh nghiệp được ưu đãi, miễn giảm thuế, các doanh nghiệp có dấu hiệu chuyên giá. Nâng cao hiệu quả các biện pháp quản lý thu nợ. Hạn chế tối đa, không để các khỏan nợ mới phát sinh, duy trì tỷ lệ nợ đọng dưới 5% trên tổng thu nội địa. Công khai thông tin các doanh nghiệp chây ỳ, không chấp hành pháp luật thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chuyển danh sách các doanh nghiệp chây ỳ tiền thuế vào kế hoạch thanh tra của năm 2020. Tiếp tục hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế; đảm bảo công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm củaa cơ quan nhà nước.
         - Điều hành chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao; bảo đảm triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý chi ngân sách nhà nước; bố trí kinh phí tổ chức Đại hội đảng các cấp; bảo đảm tỷ lệ chi ngân sách đầu tư cho giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, quan tâm đầu tư cho lĩnh vực văn hóa. Tiết kiệm chi thường xuyên, tiết kiệm tối đa chi phí tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, công tác nước ngoài. 
3. Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lục, đẫy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng: 
 • Thực hiện hiệu quả Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh, nghị quyêt có liên quan đến quy hoạch. Khẩn trương lập quy hoạch huyện Khoái Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch xây dựng vùng các xã Hồng Tiến, Đồng Tiến, Dân Tiến, Tân Dân, Thuần Hưng; Quy hoạch chung đô thị thị trấn Khoái Châu.
 • Khẩn trương hoàn thiện, bổ sung quy hoạch và quyết định chủ trương đầu tư cho KCN Tân Dân, KCN Hồng Tiến, Đồng Tiến. Đẩy nhanh tiến độ thành lập, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đưa vào hoạt động các khu công nghiệp đã được quy hoạch. Tích cực thu hút doanh nghiệp vào các KCN, CCN.
 • Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của huyện, các dự án giao thông có tính kết nối và lan tỏa cao. Báo cáo Sở Giao thông vận tải tiến độ triển khai giai đoạn 2 dự án tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Làm tốt công tác quản lý, sửa chữa, duy tu, bảo trì thường xuyên hệ thống giao thông đường bộ. Tháo gỡ những điểm nghẽn, thu hút các nguồn lực cho phát triển đô thị hiện đại, gắn kết với phát triển khu vực nông  thôn, phù hợp với tiềm năng, lợi thế, điều kiện thực tế của từng vùng.
 • Hoàn thiện mạng lưới điện cao áp, cải tạo, nâng cấp mạng trung và hạ áp, đáp ứng đủ điện năng phục vụ phát triển kinh tế và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi triển khai các dự án phát triển nguồn điện, lưới điện truyền tải. Phát triển hạ tầng cấp nước, thoát nước, giao thông công cộng đồng bộ với phát triển nhà ở theo lộ trình hợp lý, đảm bảo cấp nước an toàn cho người dân. Đổi mới và hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, phát triển hạ tầng số đồng bộ, hiệu đại.
 • Tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình; quản lý quy hoạch trật tự xây dựng, đảm bảo tiến độ, hiệu quả đầu tư xây dựng, an toàn công trình.
4. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới sáng tạo và phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại, đáp ứng nhu cầu thị trường với số lượng, cơ cấu ngành, nghề hợp lý, có cơ chế phù hợp thu hút, trọng dụng nhân tài
a) Phòng Giáo dục và đào tạo chủ trì tham mưu:
 • Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương; tăng cường an ninh, an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường; chú trọng công tác giáo dục thể chất, y tế trường học; xây dựng văn hóa học đường, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên. Tổ chức thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới.
 • Tiếp tục rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các trường mầm non, trường phổ thông công lập gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, hình thành trường phổ thông có nhiều cấp học (tiểu học, trung học cơ sở); điều chỉnh lại quy mô lớp học một cách hợp lý; thu gọn lại các điểm trường đảm bảo nguyên tắc thuận lợi cho người dân và phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế.
 • Đẩy mạnh huy động các nguồn lực của xã hội để phát triển giáo dục đào tạo. Khuyến khích các cơ sở giáo dục đào tạo đủ điều kiện thực hiện chương trình chất lượng cao với mức thu học phí tương ứng để có thêm nguồn lực.
 • Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và các cơ sở hạ tầng theo hướng kiên cố hoá, chuẩn hóa, hiện đại hoá. Đấy mạnh các hoạt động xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
 • Tiếp tục thực hiện công tác khảo thí đánh giá năng lực người học, ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo công bằng, khách quan, minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho giáo viên và người học. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra duy trì kỷ cương, nề nếp dạy học, thi cử, dạy thêm học thêm và thu góp.
 • Hỗ trợ có hiệu quả việc nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục, đào tạo; hợp tác giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp. Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng nhanh tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ, nhất là đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Thực thi hiệu quả chính sách đào tạo, thu hút và trọng dụng cán bộ khoa nọc và công nghệ từ sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, các nhà khoa học uy tín.
b) Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự là động lực chủ yếu của tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Hướng đến mục tiêu lấy doanh nghiệp làm trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo, khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học và đổi mới công nghệ. Tạo điều kiện để doanh nghiệp xây dựng, phát triển và thương mại hóa các sản phẩm sáng tạo và tài sản trí tuệ. Tập trung phát triển công nghệ mới, nền tảng, chủ chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu công nghệ, nhất là công nghệ đã qua sử dụng, khuyến khích nhập khẩu công nghệ cao.
5. Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân
             a) Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp Trung tâm Văn hóa TT&DL tham mưu:
         - Thực hiện tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, cổ động, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình; phong trào tập luyện thể dục thể thao trong mọi tầng lớp nhân dân. Nâng cao thể thao thành tích cao, chú trọng xây dựng các môn thể thao mũi nhọn của tỉnh. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình phối hợp về văn hóa, thế thao, du lịch giữa các xã.
         - Giữ gìn và phát huy hiệu quả các giá trị di sản văn hóa. Rà soát bảo tồn, tôn tạo các cụm di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh. Tăng cường đầu tư xây dựng các hệ thống thiết chế văn hóa từ huyện đến cơ sở. Khai thác hiệu quả bền vững các di sản văn hóa, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh. Tổ chức triển lãm thư pháp, hát ca trù.
b) Phòng Lao động Thương binh và xã hội chủ trì tham mưu:
         - Cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, phấn đấu 100% gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Đổi mới công tác trợ giúp xã hội; phát triển hệ thống an sinh xã hội hiệu quả, bền vững, không bao cấp tràn lan. Thực hiện tốt trợ giúp thường xuyên và đột xuất đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết chính sách an sinh xã hội cho người dân. Huy động mọi nguồn lực xã hội, phát triển các hình thức trợ giúp dựa vào cộng đồng để tạo điều kiện, cơ hội cho các đối tượng yếu thế. Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp, nhà ở cho thuê, nhà ở thương mại cho người có thu nhập thấp.
         - Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách giảm nghèo bền vững, xây dựng, nhân rộng các mô hình sinh kế, giảm nghèo hiệu quả, phát huy các sáng kiến giảm nghèo dựa vào cộng đồng. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không đế ai bị bò lại phía sau”. Triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh với trẻ em. Tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật đối với trẻ em. Củng cố, phát triển, hỗ trợ bảo vệ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em. Triển khai hiệu quả các chính sách thúc đẩy bình đắng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.
         - Tăng cường công tác tuyển sinh, tuyên truyền, hướng nghiệp học nghề và giải quyết việc làm. Tổ chức hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vừng. Kết nối đồng bộ giữa đào tạo với giải quyết việc làm trong nước và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Tiếp tục mở rộng diện bao phủ, phát triển đối tượng tham gia và nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại huyện. Theo dõi, cập nhật thường xuyên thông tin cung cầu lao động, nhất là số liệu về lao động thất nghiệp, nhu cầu tuyển và sử dụng lao động của các doanh nghiệp.
c) Phòng Y tế chủ trì tham mưu:
 • Thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về dân số - KHHGĐ. Đẩy mạnh các hoạt động y tế dự phòng, tăng cường công tác truyền thông để người dân hiểu và chủ động thực hiện các biện pháp tự phòng chống dịch; chủ động giám sát dịch tễ, thực hiện dự phòng tích cực, không để dịch bệnh lớn xảy ra.
 • Phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch đổi mới cơ chế tài chính, hoạt động của y tế xã, thị trấn theo đúng vai trò là tuyến đầu trong phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe, quản lý và điều trị các bệnh không lây nhiễm. Kiểm soát an toàn thực phẩm dựa trên đánh giá nguy cơ, sản xuất kinh doanh theo chuỗi, truy xuất nguồn gốc.
 • Tiếp tục chấn chỉnh tinh thần, thái độ phục vụ của thầy thuốc, nhân viên y tể, kịp thời giải quyết những tình huống cấp cứu khẩn cấp, đảm bảo chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Tăng cường quản lý chất lượng thuốc, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh, triển khai rộng bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe cá nhân.
 • Tiếp tục tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Cải cách thủ tục hành chính trong công tác khám, chữa bệnh BHYT tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người có thẻ BHYT trong sử dụng dịch vụ. Khẩn trương giao quyền tự chủ cho các bệnh viện.
7. Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai
Phòng Tài nguyên Môi trường chủ trì tham mưu:
         - Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất đến thực hiện kê khai đăng ký, hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện lồng ghép vừa đo đạc vừa kê khai đăng ký. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Kế hoạch số 93A/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 3/4/2017 của UBND huyện về xử lý, giải tỏa các trường hợp xây dựng công trình, nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, thủy lợi; giải tỏa dứt điểm các bến bãi tập kết, kinh doanh cát, vật liệu xây dựng sai phạm.
         - Kiểm soát chặt chẽ các nguồn xả thải, nhất là rác thải làng nghề, rác thải sinh hoạt nông thôn; đề cao trách nhiệm của doanh nghiệp và người dân. Tổ chức rà soát, kiểm tra các điểm tập kết rác thải, xây dựng phương án tập kết rác thải vào các bãi rác tập trung, ngăn ngừa, hạn chế tối đa tình trạng đổ, đốt rác thải bừa bãi ở các khu vực công cộng trên địa bàn. Các xã tổ chức quy hoạch điểm xử lý rác trên địa bàn. Tích cực chỉ đạo thực hiện việc phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Chống rác thải nhựa”. Thường xuyên giám sát các cơ sở phát sinh chất thải lớn, cơ sở thuộc danh sách điểm nóng về ô nhiễm môi trường. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra trong khai thác và sử dụng đất, khai thác tài nguyên và các hành vi gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước,... Tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 07/12/2016 của UBND tỉnh về Đề án Bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu.
        - Chủ động xây dựng các giải pháp chống ngập úng cho các vùng trũng, xung yếu; chỉ đạo ứng phó kịp thời với thiên tai, bão lũ; có biện pháp kịp thời, hiệu quả chống hạn phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân.
8. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và quyết liệt đấu tranh phòng, chổng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
a) Phòng Nội vụ chủ trì tham mưu: Tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 04/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; tăng cường công tác quản lý, sử dụng biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và tinh giản biên chế. Tăng cường công tác kiểm tra công vụ. Tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức. Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức lại các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập nhằm thu gọn đầu mối, giảm cấp trung gian, giảm số lượng cấp phó, tăng cường quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, nâng cao chất lượng quản lý và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.
b) Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin  tham mưu: Xây dựng Chính quyền điện tử trên cơ sở cải cách hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Phấn đấu đến năm 2020 có trên 30% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 4. Tăng cường hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và TKQ, từng bước xây dựng nền hành chính theo hướng phục vụ chuyên nghiệp, năng động, trách nhiệm, hiện đại, loại bỏ các chi phí không chính thức cho doanh nghiệp.
c) Phòng Tư pháp tham mưu triển khai thực hiện đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hiệu quả cho hoạt động đăng ký và quản lý hộ tịch. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn huyện. Tăng cường quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng các dịch vụ công trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp như: công chứng, bán đấu giá tài sản, giám định tư pháp, thừa phát lại, quản lý, thanh lý tài sản. Tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định các đề nghị xây dựng, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát chặt chẽ việc quy dịnh thủ tục hành chính ngay từ khâu soạn thảo. Theo dõi, đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương. Chú trọng công tác kiểm tra, xứ lý văn bản theo thẩm quyền, nhất là những văn bản có tác động trực tiếp, rộng rãi đến người dân và doanh nghiệp.
             d) Thanh tra huyện tham mưu lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thanh tra theo đúng kế hoạch do UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2673/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 đảm bảo thời gian, chất lượng; kịp thời tiến hành thanh tra đột xuất khi có chỉ đạo của UBND tỉnh. Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện việc tiếp công dân tại trụ sở làm việc theo quy định. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp nhận, giải quyết kịp thời và công khai kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp ngay từ khi mới phát sinh. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm.
Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí, tập trung vào các giải pháp phòng ngừa, tăng cường tính công khai, minh bạch. Thực hiện nghiêm các quy định về kê khai, kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường thanh tra công vụ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công tác cán bộ, xử lý kịp thời những vi phạm của tổ chức, cá nhân trong quá trình thực thi công vụ.
9. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế
a) Ban chỉ huy Quân sự huyện tham mưu: Xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện nghiêm nề nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, tập luyện các phương án, kế hoạch tác chiến, kế hoạch phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ. Phát triển lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ số lượng, chất lượng đúng quy định. Hoàn thành kế hoạch giao quân năm 2020.
    b) Công an huyện chủ trì tham mưu:
    Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; kiềm chế gia tăng của các loại tội phạm. Bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội đảng các cấp, các sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước và các ngày Lễ, Tết trong năm. Tập trung phát hiện, triệt phá các băng, nhóm tội phạm, các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội.
Tiếp tục triển khai hiệu quả Quyết định số 1620/QĐ-UBND ngày 13/6/2017 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 28/12/2016 của Tỉnh ủy Hưng Yên về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 25/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
c) Thanh tra huyện tham mưu: Thực hiện nghiêm công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Thực hiện tốt công tác thanh tra và xử lý sau thanh tra.
10. Đẩy mạnh công tác thông tin, báo chí, truyền thông, tranh thủ sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp:
 • Phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan truyền thông, báo chí của huyện, thực hiện tốt chức năng thông tin tuyên truyền, chủ động, kịp thời cung cấp và tiếp nhận thông tin phản ánh của doanh nghiệp, người dân; nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật; biểu dương nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp; Đại hội thi đua yêu nước các cấp. Khuyến khích các hoạt động sáng tác, biên soạn, biên tập sách, báo, tạp chí, tác phẩm nghệ thuật đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền và hưởng thụ văn hoá của nhân dân.
 • Tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ, gắn kết hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp của các hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020./.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh ra quân hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Quý Mão 2023(30/01/2023 3:09 CH)

  Khoái Châu ra quân thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và thu hồi đất tại xã Đồng Tiến, Dân...(19/12/2022 1:00 SA)

  Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, nhiệm vụ năm 2023(01/10/2022 10:04 SA)

  Báo cáo công tác quản lý nhà nước Lĩnh vực VLXD trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018-2021(30/08/2022 2:23 CH)

  Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(03/08/2022 7:43 SA)

  PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN KHOÁI CHÂU GIẢI NGÂN PHỤC HỒI PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TRÊN...(13/06/2022 9:04 SA)

  Cưỡng chế các trường hợp vi phạm trên đất 03 ở xã Tân Dân(26/05/2022 5:45 CH)