Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo huyện về tại cuộc họp giao ban tháng 5/2020

Đăng ngày 30 - 05 - 2020
100%

Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo huyện về tại cuộc họp giao ban tháng 5/2020

 

Ngày 11/5/2020, Sau khi nghe các ngành báo cáo và ý kiến của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Đức Sơn, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các ngành, đơn vị:
- Chủ động triển khai thực hiên hiệu quả Thông báo 125/TB-UBND ngày 9/5/2020 của UBND tỉnh thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp BCĐ chống dịch Covid19 tỉnh ngày 8/5/2020.
- Rà soát các nhiệm vụ được phân công tại kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 10/2/2020 của UBND huyện về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, huyện Khoái Châu, báo cáo UBND huyện; đề xuất, tham mưu giải pháp khắc phục khó khăn, nỗ lực hơn phấn đấu vượt kế hoạch đề ra.
- Tích cực tham mưu, đề xuất giải pháp theo mảng, lĩnh vực thực hiện hoàn thành các tiêu chí huyện Nông thôn mới và 4 xã NTM nâng cao;
- Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chuyên môn của ngành, lĩnh vực.
Giao nhiệm vụ chuyên môn thuộc chức năng của Văn phòng:
- Tiếp tục chủ trì, phối hợp với phòng Y tế đảm bảo tuyệt đối an toàn vệ sinh, phòng trừ dịch bệnh tại cơ quan;
- Tham mưu, giúp lãnh đạo UBND huyện sửa đổi, ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện phù hợp tình hình hiện nay, trong đó có việc phân công phụ trách Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng huyện; quy định chức năng, nhiệm vụ của Hạt giao thông – môi trường;
- Tiếp tục giúp lãnh đạo UBND huyện theo dõi, đôn đốc, giám sát các đơn vị việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại cũng như nhiệm vụ đốt xuất khác đảm bảo hiệu quả cao nhất.
- Tham mưu dự thảo báo cáo phát triển kinh tế -  xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
- Tiếp tục tổng hợp, tham mưu đề xuất điều chỉnh các nội dung liên quan trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đảng bộ huyện lần thứ 25;
- Phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch:
+ Đôn đốc, tổng hợp việc thực hiện kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 10/2/2020 của UBND huyện về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, huyện Khoái Châu năm 2020;
+ Kịp thời tham mưu điều chỉnh các chỉ tiêu theo chỉ đạo của tỉnh cũng như điều kiện thực tế của địa phương đảm bảo vượt kế hoạch đề ra.
+ Tham mưu xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid19.
+ Hoàn thiện các thủ tục sớm tiếp nhận, quản lý trụ sở Công an huyện, BCH Quân sự huyện và việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ của cơ quan.
 Bộ phận Một cửa, tiếp công dân
- Tiếp tục định hướng, hướng dẫn công dân thay thế việc giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp bằng việc giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4.
- Chủ động gặp gỡ, đổ chức đối thoại làm rõ nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của các xã, thị trấn.
Duy trì tốt việc tiếp công dân; rà soát, tham mưu phân loại đơn thư, chuyển các cơ quan liên quan giải quyết theo thẩm quyền, thường xuyên đôn đốc, trả lời công dân theo quy định;
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Chỉ đạo tiến hành rà soát các trường hợp đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ ngày 15/9/2021-30/9/2021(01/10/2021 9:35 SA)

  Thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Khoái Châu(20/07/2021 9:48 SA)

  Mục tiêu chất lượng huyện Khoái Châu năm 2021 (13/03/2021 4:30 CH)

  Tiếp nhận hồ sơ ứng cử Đại biểu HĐND huyện Khoái Châu, nhiệm kỳ 2021-2026(19/02/2021 10:08 SA)

  Giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2021(19/12/2020 11:36 SA)

  Ý kiến chỉ đạo về phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa" giai đoạn 2020 - 2025(15/12/2020 5:58 CH)

  Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo huyện: Toàn dân Đoàn kết - Xoá đói giảm nghèo(30/10/2020 5:43 CH)