Thứ ba, ngày 23 tháng 7 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Báo cáo tình hình về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản, môi trường Quý IV năm 2021

Đăng ngày 20 - 12 - 2021
100%

Báo cáo tình hình về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản, môi trường Quý IV năm 2021

 

Công tác tiến hành lấy mẫu giám sát:
 • Phi hợp với Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tiến hành lấy mẫu giò, chả, rau các loại giám sát tại chợ thị trấn Khoái Châu, chợ xã An Vĩ, chợ xã Tân Dân; lấy mẫu giám sát tại các HTX nông sản Phú Quý, THT cây ăn quả xã Đại Hưng.
 • Phối hợp cùng Phòng chăn nuôi lấy mẫu thức ăn tại một số trang trại, đại lý thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y trên địa bàn xã Đông Kết, xã Đông Tảo, lấy mẫu thịt lợn tại chợ xã Đông Tảo.
 • Kết quả đánh giá, phân tích các chỉ tiêu đều nằm trong ngưỡng cho phép, một số chất cấm như: hàn the trong mu giò, chả; Streptomycin trong mẫu thịt lợn và thịt gà, Salbutamol trong thức ăn chăn nuôi đều không phát hiện.
Các kết quả đạt được: 
Huyện đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 10/3/2021 của UBND huyện về Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021.
Chỉ đạo các xã, thị trấn: Thực hiện việc rà soát, thống kê, lập danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp (thuc BVTV, phân bón, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi,...) và sản phẩm nông, lâm, thủy sản (vùng sản xuất, HTX, trang trại, hộ sản xuất rau, quả, chăn nuôi, nuôi thủy sản; các cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản) đ có biện pháp qun lý đảm bo an toàn thực phm. T chức việc ký cam kết, yêu cu 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh ký cam kết với UBND xã, thị trấn về việc cung úng vật tư nông nghiệp đảm bảo cht lượng, sản xut, kinh doanh thực phm an toàn và lập danh sách cơ sở thực hiện ký cam kết nộp v huyện.
Tuy nhiên do lĩnh vực quản lý rộng, cán bộ phụ trách lĩnh vực an toàn thực phẩm từ huyện tới xã còn thiếu và yếu do vậy việc rà soát, thống kê, đánh giá, phân loại cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm sản và thủy sản theo thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT và thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT ở một số xã, TT chưa đầy đủ, số liệu chưa phản ánh đúng thực tế. Việc trin khai ký cam kết các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến sản phm nông lâm thủy sản còn hạn chế. Ngoài ra các xã, thị trấn đều thành lập Ban ch đạo vệ sinh ATTP của xã, trin khai ký cam kết các hộ tiểu thương ở các chợ ký cam kết với ban quản lý các chợ về kinh doanh thực phm đảm bo ATVSTP.
 
 • Phối hợp Chi cục Quản lý chất lượng NLS và TS kiểm tra đánh giá định kỳ các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản theo thông tư 38/2018/TT- BNNPTNT tại 02 hộ kinh doanh, thu mua sữa tươi ở xà Đông Ket và xã Bình Minh.
 • Phối hợp cùng Phòng chăn nuôi lấy mẫu thức ăn tại một số trang trại, đại lý thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y trên địa bàn xà Đông Kết, xã Đông Tảo, lấy mẫu thịt lợn tại chợ xà Đông Tảo.
 • Phối hợp với Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thy sản tiến hành lấy mẫu giò, chả, rau các loại giám sát tại chợ thị trấn Khoái Châu, chợ xã An Vĩ, chợ xã Tân Dân; lấy mu giám sát tại các HTX nông sản Phú Quý, THT cây ăn quả xã Đại Hưng.
 
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Báo cáo kết quả công tác trẻ em 06 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn huyện Khoái Châu(31/05/2024 1:04 SA)

  Báo cáo tình hình công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường quý I năm 2024(25/03/2024 12:12 SA)

  Báo cáo tình hình quản lý Tài nguyên - Môi trường trên địa bàn huyện quý I năm 2024(20/03/2024 11:48 CH)

  Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quý I năm 2024(20/03/2024 12:01 SA)

  Báo cáo tình hình thực hiện Lao động TB&XH, an sinh xã hội trên địa bàn huyện Quý I năm 2024(18/03/2024 12:06 SA)

  Báo cáo tình hình công tác Lao động, thương binh và xã hội năm 2023(15/12/2023 9:40 SA)

  Báo cáo tình hình lĩnh vực Tài nguyên Môi trường năm 2023(15/12/2023 9:36 SA)

  °
  139 người đang online