Thứ ba, ngày 23 tháng 7 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Khoái Châu quyết định lựa chọn đơn vị đấu giá để tổ chức đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Bãi Sậy 2, xã Tân Dân

Đăng ngày 11 - 01 - 2022
100%

Khoái Châu quyết định lựa chọn đơn vị đấu giá để tổ chức đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Bãi Sậy 2, xã Tân Dân

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;
Căn cứ Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;
Căn cứ Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài Chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản;
Căn cứ Thông tư 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính qui định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;
Căn cứ Quyết định số 2955/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tại vị trí quy hoạch thôn Bãi Sậy 2, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu;
Căn cứ Thông báo số 789/TB-UBND ngày 27/12/2021 của UBND huyện Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;
Xét báo cáo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá chuyên nghiệp để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Tân Dân, huyện Khoái Châu của phòng Tài chính – KH ngày 11/01/2022;Công văn số 1002/CV-SV ngày 05/01/2022 kèm theo hồ sơ năng lực của Công ty đấu giá hợp danh sao Việt,
         Phê duyệt lựa chọn đơn vị đấu giá chuyên nghiệp để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, với các nội dung sau:     
1. Tên đơn vị đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt.
 2. Địa chỉ: Số 1 Lô B11c khu đô thị Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.
4. Thời hạn hợp đồng: Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày giao kết đến ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu.
5. Giá trị hợp đồng tạm tính: (16.000.000 đồng + 1% ) chênh lệch giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm).
(Giá trị hợp đồng có thể thay đổi theo giá bán đấu giá QSD đất thực tế và theo biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng).
Trường hợp đấu giá không thành hoặc có một phần đấu giá không thành thì chi phí dịch vụ tổ chức đấu giá chuyên nghiệp được thanh toán theo quy định hiện hành.
          Điều 2. Tổ chức thực hiện:
- UBND huyện Khoái Châu ủy quyền cho UBND xã Tân Dân ký hợp đồng với Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở đảm bảo đúng trình tự, công khai minh bạch, chất lượng, tiến độ và đúng quy định pháp luật. Có trách nhiệm thanh toán, quyết toán chi phí bán đấu giá QSD đất đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
- Chịu sự giám sát của các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch huyện và Chi cục thuế Khu vực Văn Giang – Khoái Châu.
- Thành lập tổ giám sát thực hiện giám sát chặt chẽ toàn bộ quá trình thực hiện cuộc bán đấu giá QSD đất theo quy định (thành phần gồm: Đại diện lãnh đạo UBND xã, Tài nguyên - MT, công an, tư pháp, tài chính, xây dựng, UBMTTQ xã và đại diện người dân).
Tài liệu đính kèm: QĐ Tân Dân.pdf
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách trên địa bàn xã Tân Châu(05/07/2024 10:05 SA)

  Thông báo tạm dừng việc ký hợp đồng tổ chức đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở Khu dân cư mới...(03/06/2024 12:40 SA)

  Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (23/05/2024 9:18 SA)

  Ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai hiệu quả 11 chương trình tín dụng chính sách(21/05/2024 10:40 CH)

  Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản QSDĐ tại khu dân cư mới xã Tân Dân (15/05/2024 2:55 CH)

  Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản khu dân cư Cao Quán, xã Hồng Tiến(15/05/2024 4:33 CH)

  Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư nông thôn mới xã Dạ...(15/04/2024 4:11 CH)

  °
  83 người đang online