Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Khoái Châu

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Khoái Châu

Cơ quan ban hành: Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật huyện

Số, ký hiệu:     01/QĐ-HĐPH

Người ký: Đ/c Lê Hải Nam - PCT UBND huyện Khoái Châu.

Trích yếu:     Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Khoái Châu

Tài liệu đính kèm: 01.QĐ.pdf

Nguyễn Thắm

Phòng Tư pháp