Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra huyện

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra huyện

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra huyện.
 
STT
Số hồ sơ TTHC
Tên TTHC
được thay thế
Tên TTHC
thay thế
Tên VBQPPL quy định
việc thay thế TTHC
Cơ quan
thực hiện
Hình thức thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích
(Điền dấu “x” vào ô thích hợp)
 
I
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
 
 
Giải quyết tố cáo tại cấp huyện
Giải quyết tố cáo tại cấp huyện
- Luật Tố cáo số 25/2018/QH14;
- Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ.
UBND cấp huyện, Thanh tra cấp huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.
x
x
II
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
 
 
Giải quyết tố cáo tại cấp xã
Giải quyết tố cáo tại cấp xã
- Luật Tố cáo số 25/2018/QH14;
- Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ.
UBND cấp xã
x
x

([1]) Các TTHC này được công bố tại Quyết định số 1819/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên công bố Danh mục TTHC được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh.

([1]) Nội dung các TTHC theo Quyết định số 700/QĐ-TTCP ngày 09/10/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc công bố TTHC được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ.

 

Nguyễn Thắm

UBND huyện