Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành sửa đổi bổ sung bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành sửa đổi bổ sung bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của cấp huyện

Căn cứ Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành sửa đổi bổ sung bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động TB&XH. 

Tài liệu đính kèm: 8 c- Nội dung TTHC của Sở LĐTBXH.doc

Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu thông báo danh mục thủ tục hành chính mới ban hành sửa đổi bổ sung bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của cấp huyện như sau:

 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ
TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên)
A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH
Stt
Tên thủ tục
hành chính (TTHC)
Lĩnh vực
Thời hạn
giải quyết
Địa điểm
thực hiện
Phí,
lệ phí
Hình thức thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích
(Điền dấu “x” vào ô thích hợp)
Căn cứ pháp lý
Căn cứ Quyết định công bố của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Được tiếp nhận hồ sơ
Được trả kết quả
I
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
1
Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
Giáo dục nghề nghiệp
03 ngày làm việc
Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, thị xã, thành phố
Không
 
 
- Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp.
- Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 16/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp.
- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây gọi tắt là Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH).
Quyết định số 2020/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây gọi tắt là Quyết định số 2020/QĐ-LĐTBXH)
2
Lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý
Bảo hiểm xã hội
10 ngày làm việc
Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện
Không
x
x
- Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;
- Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý
Quyết định số 516/QĐ-LĐTBXH ngày 12/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố TTHC mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 
 
 
B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
 
Stt
 
Số hồ sơ TTHC
Tên TTHC
Tên VBQPPL quy định việc sửa đổi TTHC
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện
Căn cứ Quyết định công bố của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Ghi chú
I
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
1
 
Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận
Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp
Giáo dục nghề nghiệp
Ủy ban nhân dân tỉnh
Quyết định số 981/QĐ-LĐTBXH ngày 10/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Các TTHC được sửa đổi, bổ sung là các TTHC có số thứ tự lần lượt là 7, 9, 6, 27 thuộc Lĩnh vực II, Mục A, phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên về việc công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây gọi tắt là Quyết định số 25/QĐ-UBND).
2
 
Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
3
 
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
4
 
Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH
Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh
Quyết định số 2020/QĐ-LĐTBXH
II
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
1
 
Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH
Giáo dục nghề nghiệp
UBND cấp huyện
Quyết định số 2020/QĐ-LĐTBXH
TTHC được sửa đổi có số thứ tự 1, thuộc Lĩnh vực II, Mục B, phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-UBND.

Nguyễn Thắm

UBND huyện