Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá

Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá

Huyện Khoái Châu nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Hưng Yên, có diện tích tự nhiên 13.097.59ha; dân số khoảng 188.374 người; gồm 25 xã, thị trấn, 105 làng (tính theo làng xây dựng quy ước) và 141 khu dân cư. Là cái nôi của truyền thống cách mạng và văn hóa, là nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Hưng Yên, nơi có nhà thờ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, đền thờ đức vua Triệu Việt Vương, cụm di tích lịch sử văn hóa đền Đa Hòa – Dạ Trạch, là nơi thờ Chử Đồng Tử - Tiên Dung - một trong tứ bất tử của tâm thức dân gian Việt Nam. Cùng với các di tích lịch sử và văn hóa khác đã tạo nên sự đa dạng đời sống văn hóa, tinh thần trong nhân dân.
Thực hiện Quyết định số 235/1999/QĐ-TTg ngày 23/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” nhằm đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nhiệm vụ văn hóa trong thời kỳ mới, giáo dục chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa xã hội gắn với phong trào thi đua yêu nước và sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.
Ngày 12/4/2000 Quyết định số 01/2000/QĐ-BCĐ của Trưởng ban chỉ đạo- Bộ Trưởng Bộ văn hóa Thông tin đã ký, quyết định ban hành kế hoạch triển khai phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá. Theo đó, Ban chỉ đạo phong trào từ tỉnh tới huyện, xã, thị trấn được thành lập.
Phòng Văn hóa Thông tin phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoágồm 26 đồng chí và thường xuyên kiện toàn lại Ban chỉ đạo để phù hợp với từng thời điểm đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo cấp xã, ban vận động ở các thôn.  Hằng năm Ban chỉ đạo huyện xây dựng kế hoạch triển khai phong trào, với mục tiêu huy động sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân và mọi nguồn lực của xã hội tập trung vào 2 lĩnh vực: xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống tốt đẹp và xây dựng đời sống văn hoá phong phú, lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Nguyễn Thắm

UBND huyện Khoái Châu