Ý kiến chỉ đạo về phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa" giai đoạn 2020 - 2025

Ý kiến chỉ đạo về phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa" giai đoạn 2020 - 2025

Ban chỉ đạo phong trào huyện Khoái Châu đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Khoái Châu giai đoạn (2020 - 2025) như sau:
I. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025
- 93% số làng được công nhận làng văn hóa
- 93% số gia đình được công nhận gia đình văn hóa.
- 93% cơ quan, đơn vị văn hóa.
- 85%  xã, thị trấn có Trung tâm Văn hóa, Thể thao
- 100% các thôn có nhà văn hóa độc lập.
Phương hướng, nhiệm vụ
- Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác tổ chức thực hiện phong trào, đẩy mạnh việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tác dụng của phong trào đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.
- Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp; kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban vận động khi có thay đổi; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong nhân dân giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú trong cộng đồng dân cư.
- Nâng cao hoạt động, phát huy tác dụng của hệ thống các thiết chế văn hóa, TDTT ở cơ sở. Tăng cường sự đầu tư, hỗ trợ của nhà nước, khuyến khích nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia đóng góp xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng, cảnh quan môi trường ở cộng đồng. Tổ chức tốt các hình thức hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, lễ hội truyền thống và các hoạt động vui chơi giải trí phù hợp (đặc biệt chú ý đến việc khai thác các trò chơi dân gian truyền thống) nhằm thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, phát huy tính chủ động, sáng tạo của nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.
- Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa. Coi trọng tiêu chuẩn trong quá trình xét công nhận và công nhận lại gia đình văn hóa, làng văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở, trong các cơ quan nhà nước, đoàn thể, chính trị, thực hiện tốt vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, và lực lượng vũ trang.
 Giải pháp đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”  giai đoạn ( 2020 - 2025 )
1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai sâu rộng về mục đích, ý nghĩa và nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Trong đó chú trọng công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường giáo dục về tư tưởng, đạo đức, lối sống gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
2. Chủ động tham mưu với Huyện ủy - UBND huyện ban hành văn  các văn bản chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, ban ngành, các xã, thị trấn nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
3. Nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, vai trò gương mẫu của cá nhân trước hết là cán bộ chủ chốt trong việc thực hiện nếp sống văn minh gia đình văn hóa, cơ quan đơn vị văn hóa, làng văn hóa. Tăng cường tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng và Nhà nước để các tổ chức, các cá nhân và các tầng lớp nhân dân nắm vững nội dung của phong trào, tự nguyện đăng ký thực hiện.

 

Nguyễn Thắm

UBND huyện Khoái Châu