Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo huyện về tại cuộc họp giao ban tháng 9/2020

Kết luận giao ban tháng 9/2020 của UBND huyện

Cơ bản nhất trí với kết quả phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ khác đạt được trong tháng 9 nói riêng và Quý III/2020 nói chung; đồng tình giải pháp của các ngành, ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện trong thực hiện nhiệm vụ tháng 10, đồng thời đề nghị:
- Thủ trưởng các ngành tiếp tục tăng cường chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức đơn vị theo Chỉ thị 26/CT-TTg, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 15/CT-CTUBND, ngày 29/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh và Chỉ thị 08/CT-CTUBND, ngày 24/10/2016 của Chủ tịch UBND huyện về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện nghiêm túc tác phong, lề lối văn hóa công sở cũng như giờ giấc, hiệu quả công việc tại cơ quan (hiện nay một số cán bộ, công chức thực hiện giờ giấc chưa đảm bảo, còn đi muộn, về sớm, hiệu quả công việc chưa cao,...).
- Tiếp tục rà soát, đánh giá, đối chiếu các chỉ tiêu còn yếu, phấn đấu hoàn thành trong 03 tháng cuối năm (thu chi ngân sách, môi trường, đầu tư công,…)
- Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp tại Chương tình hành động số 10/CTr-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh; kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 10/2/2020 của UBND huyện về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;
- Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong giai đoạn mới; khôi phục, phát triển kinh tế; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, dịch vụ, nhất là hoạt động cung cầu hàng hóa, sản phẩm thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân.
- Việc tổ chức khánh thành, đón bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và gắn biển chào mừng Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19 với công trình đền thờ cụ Triệu Việt Vương (ngày 17/10/2020).
- Việc tổ chức đón Bằng công nhận huyện NTM.
- Tiếp tục tăng cường nhiệm vụ đôn đốc các Ban quản lý công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn rà soát các công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, các công trình đã có khối lượng nghiệm thu và đã được bố trí vốn để giải ngân cho các đơn vị theo tiến độ khối lượng.
- Bảo vệ và thực hiện dự toán ngân sách 2021; thực hiện hiệu quả công tác tài chính, ngân sách những tháng cuối năm 2020; Chỉ đạo thực hiện các giải pháp chống thất thu và đôn đốc nộp ngân sách nhà nước năm 2020.

Đỗ Luyên

Văn phòng UBND huyện