Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo huyện về việc thực hiện dự án đầu tư tại Cụm công nghiệp Tân Dân

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện về việc thực hiện dự án đầu tư tại Cụm công nghiệp Tân Dân

Ngày 08/9/2020, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị chỉ đạo giải pháp thực hiện hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Dân. Dự họp có Thủ trưởng các phòng: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế - Hạ Tầng, Tài nguyên & Môi trường; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư huyện (gọi tắt là Ban QLDA) và đại diện các doanh nghiệp đã được UBND tỉnh chấp thuận sản xuất, kinh doanh trong Cụm công nghiệp Tân Dân. Sau khi nghe Giám đốc Ban QLDA báo cáo về việc thực hiện hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Tân Dân và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận:
Các doanh nghiệp phối hợp Ban QLDA tham mưu UBND huyện đề nghị UBND tỉnh cho doanh nghiệp thuê đất trực tiếp từ UBND tỉnh theo hình thức cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất; đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh thông tin, vị trí dự án tương ứng với vị trí trong bản quy hoạch xây dựng chi tiết tỉ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Tân Dân đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định 2471/QĐ-UBND ngày 05/10/2018, đảm bảo đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh trong Cụm công nghiệp Tân Dân theo Nghị định số 68/2017/NĐ-CP, ngày 25/5/2017 của Chính phủ.
Giao Ban QLDA tham mưu, thực hiện Quyết định 967/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên trước ngày 31/12/2020 để sớm đưa Cụm công nghiệp Tân Dân vào hoạt động.
Ban QLDA chủ trì, phối hợp Tài nguyên & MT và các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện đề nghị Sở Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện việc giao đất để đầu tư hạ tầng CCN Tân Dân. Việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp phải theo đúng quy định tại Điều 18, Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính Phủ.
Căn cứ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Tân Dân đã được phê duyệt, UBND huyện giao Ban quản lý dự án huyện lựa chọn đơn vị tư vấn, lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Tân Dân để trình các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Sau khi dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN được phê duyệt, Ban QLDA xây dựng hạ tầng Cụm bằng nguồn vốn ứng trước từ các doanh nghiệp theo thỏa thuận giữa các bên và sau khi được UBND tỉnh phê duyệt. Kinh phí xây dựng hạ tầng Cụm phải được thực hiện công khai, minh bạch, hiệu quả.
Đối với các doanh nghiệp chưa đồng thuận việc ứng kinh phí xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp, giao Ban QLDA huyện tuyên truyền, vận động, thuyết phục để các doanh nghiệp thực hiện theo quy định. Trường hợp các doanh nghiệp không hợp tác, Ban QLDA tham mưu UBND huyện báo cáo Thường trực Huyện ủy , đề nghị UBND tỉnh chuyển dự án của doanh nghiệp đó ra khỏi Cụm để tiếp nhận các dự án khác đủ điều kiện theo quy định.

Đỗ Luyên

Văn phòng UBND huyện