Công nhận kết quả trúng đấu quyền sử dụng đất tại khu dân cư mới xã Tân Dân, huyện Khoái Châu

Công nhận kết quả trúng đấu quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã Tân Dân, huyện Khoái Châu

Tài liệu đính kèm: Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá QSDĐ tại xã Tân Dân: 5696_QĐ_UBND_19_11_2020.pdf
Điều 1. Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên cụ thể như sau:- Diện tích trúng đấu giá: 1.502,5m2
- Số suất trúng đấu giá: 14 suất
- Số tiền trúng đấu giá: 14.582.800.000 đồng (Mười bốn tỷ năm trăm tám mươi hai triệu tám trăm ngàn đồng chẵn).
(Có danh sách chi tiết kèm theo).
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
- Chi cục thuế khu vực Khoái Châu – Văn Giang tổ chức thu tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất của người trúng đấu giá quyền sử dụng đất nộp ngân sách Nhà nước theo quy định hiện hành.
- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện xác định các khoản chi phí được đối trừ theo quy định của vị trí đấu giá, giữ tại tài khoản tạm giữ của phòng Tài chính – Kế hoạch để thanh quyết toán sau khi có đủ hồ sơ theo quy định; nộp ngay số tiền chênh lệch từ việc thu tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất với số kinh phí được đối trừ vào ngân sách Nhà nước theo quy định.
- Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Tân Dân, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người trúng đấu giá sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định, bàn giao đất ngoài thực địa và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất.
Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Chi cục thuế khu vực Khoái Châu – Văn Giang, Giám đốc Kho bạc nhà nước Khoái Châu, Chủ tịch UBND xã Tân Dân, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và người trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nguyễn Thắm

UBND huyện Khoái Châu