Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở , tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại xã Ông Đình

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại xã Ông Đình

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Ông Đình, huyện Khoái Châu cụ thể như sau:
Vị trí, diện tích, mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với các suất đất đấu giá:
Khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Ông Đình, huyện Khoái Châu với tổng diện tích là 5.383,5 m2 (Năm nghìn ba trăm tám mươi ba phẩy năm mét vuông) đất. Gồm 04 vị trí, cụ thể như sau:
  1. Vị trí số 1: Tổng diện tích quy hoạch là 1.403,0 m2 (Một nghìn bốn trăm linh ba mét vuông) đất gồm 08 suất đất Al, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 với diện tích để thực hiện đấu giá QSDĐ là 1.198,2 m2.
  2. Vị trí số 2: Tổng diện tích quy hoạch là 3.196,0 m2 (Ba nghìn một trăm chín mươi sáu mét vuông) đất gồm 25 suất đất Al, A2, A3, A4, A5, Bl, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, BIO, Bl 1, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20 với diện tích để thực hiện đấu giá QSDĐ là 2.888,1 m2.
  3. Vị trí số 3: Tổng diện tích quy hoạch là 374,0 m2 (Ba trăm bảy mươi tư mét vuông) đất gồm 02 suất đất Al, A2 với diện tích để thực hiện đấu giá QSDĐ là 374,0 m2.
  4. Vị trí số 4: Tổng diện tích quy hoạch là 1.408,0 m2 (Một nghìn bốn trăm linh tám mét vuông) đất gồm 08 suất đất Al, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 với diện tích để thực hiện đấu giá QSDĐ là 923,2 m2.
  • Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn (ONT).
  • Thời hạn sử dụng đất: Ổn định lâu dài.
  • Hình thức giao đất, cho thuê đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
  • Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất:
+ San nền: Đã hoàn thành;
+ Hệ thống đường giao thông quy hoạch: Đã hoàn thiện;
+ Hệ thống thoát nước: Đã hoàn thiện.
2. Vị trí khu đất thực hiện đấu giá được phê duyệt tại các Quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên: số 890/QĐ - UBND ngày 31/3/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Khoái Châu; số 1790/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 về việc giao đất cho UBND xã Ông Đình tại xã Ông Đình, huyện Khoái Châu để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới, đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng nông thôn mới.
3. Tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất: UBND xã Ông Đình lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị bán đấu giá chuyên nghiệp để thực hiện cuộc bán đấu giá.
Điều 2.
  • UBND xã Ông Đình hoàn thiện hồ sơ, đề nghị xác định giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới.
  • Sau khi có quyết định phê duyệt giá khởi điểm của UBND tỉnh Hưng Yên, UBND xã Ông Đình có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định.
Điều 3.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các ông, bà: Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Văn Giang - Khoái Châu, Chủ tịch UBND xã Ông Đình và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nguyễn Thắm

UBND huyện Khoái Châu