Tiếp nhận hồ sơ ứng cử Đại biểu HĐND huyện Khoái Châu, nhiệm kỳ 2021-2026

Tiếp nhận hồ sơ ứng cử Đại biểu HĐND huyện Khoái Châu, nhiệm kỳ 2021-2026

Mẫu hồ sơ, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Khoái Châu, nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG).

Ủy ban bầu cử huyện Khoái Châu thông báo về mẫu hồ sơ, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Khoái Châu, nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

    - Mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 quy định tại Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG, được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Quốc hội mục Hội đồng bầu cử quốc gia và trang web của Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên mục Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

    - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Khoái Châu nhiệm kỳ 2021-2026: Tại phòng Nội vụ huyện Khoái Châu (cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử huyện Khoái Châu).

    - Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 22 tháng 02 năm 2021 và kết thúc vào 17 giờ 00 ngày 14 tháng 3 năm 2021. Riêng thứ bảy (ngày 13 tháng 3 năm 2021) và chủ nhật (ngày 14 tháng 3 năm 2021), Ủy ban bầu cử huyện Khoái Châu bố trí cán bộ trực trong giờ hành chính để tiếp nhận hồ sơ.

     - Số lượng hồ sơ: Người ứng cử đại biểu HĐND huyện nộp 01 bộ hồ sơ.

Tài liệu đính kèm: MẪU HỒ SƠ ỨNG CỬ HDND.rar

Nguyễn Thắm

Văn phòng UBND huyện