Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10

Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10

Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và tăng cường phổ biến pháp luật dịp tết Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn huyện Khoái Châu.
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 23/KH-UBND nói trên, để kịp thời phổ biến nội dung các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, Phòng Tư pháp đã nghiên cứu, biên soạn Đề cương giới thiệu các Luật, Nghị quyết được quốc hội thứ 14 thông qua tại kỳ họp thứ 10 (07 Luật, 13 Nghị quyết).

Tài liệu Đề cương: Đề cương TT các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 10. 2021.pdf

Nguyễn Thắm

Phòng Tư pháp