Ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW trên địa bàn huyện Khoái Châu

Ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW phát huy hiệu quả thiết thực đối với đời sống nhân dân trên địa bàn huyện Khoái Châu

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22.11.2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, trên địa bàn huyện Khoái Châu hoạt động tín dụng CSXH đã phát huy hiệu quả thiết thực trong cuộc sống. Với sự quan tâm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, nguồn vốn tín dụng CSXH được tăng cường, khơi thông, giúp cho người nghèo và các đối tượng cính sách khác từng bước ổn định kinh tế, vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống.
          Gần 7 năm qua, với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW  đã giúp các cấp ủy đảng, Chính quyền, đoàn thể trên địa bàn huyện Khoái Châu hiểu hoạt động của NHCSXH và tạo mọi điều kiện cho NHCSXH huyện Khoái Châu trong việc đẩy mạnh hoạt động tín dụng chính sách xã hội (CSXH). Sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi mà cấp ủy, Chính quyền các cấp dành cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện đã được thể hiện cụ thể như: Hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị, trụ sở làm việc; quan tâm bố trí nguồn vốn ủy thác cho vay; bố trí Chủ tịch UBND cấp xã tham gia Ban đại diện Hội đồng quản trị cấp huyện…  
Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, cấp ủy, Chính quyền các cấp trong huyện đã nhận thức rõ rệt hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương. Trên cơ sở đó, đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng CSXH thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của mình, đặc biệt là mỗi xã, thị trấn đều bố trí 1 điểm giao dịch cố định trong khuôn viên của UBND xã, thị trấn để thực hiện giao dịch như giải ngân cho vay, thu nợ, thu lãi, huy động tiền gửi tiết kiệm... phục vụ bà con trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách của Nhà nước. Chính sự thuận lợi về phương thức vay vốn, lãi suất ưu đãi, đã khiến hoạt động tín dụng chính sách là điểm tựa cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Hơn nữa, hàng năm UBND huyện Khoái Châu đã chuyển một phần nguồn vốn địa phương ủy thác sang Ngân hàng CSXH huyện Khoái Châu để cho vay đối với Hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Thông qua nguồn vốn này đã có rất nhiều Hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận vốn vay, kinh tế dần ổn định và vươn lên thoát nghèo bền vững.
Phát huy kết quả đạt được, để nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, thời gian tới, các cấp uỷ, chính quyền trên địa bàn huyện cần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng CSXH thực hiện tốt các nhiệm vụ. Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và Hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp quan tâm phối hợp thực hiện các chương trình tín dụng chính sách; tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về tín dụng chính sách xã hội; thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, củng cố tổ tiết kiệm và vay vốn, chỉ đạo, giám sát việc bình xét các đối tượng vay vốn, tích cực xử lý nợ đến hạn, tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn người vay sử dụng vốn vay hiệu quả.
Để nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, thời gian tới, huyện Khoái Châu tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền trong thực hiện Chỉ thị 40- CT/TW, tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh sử dụng vốn vay đúng mục đích, giảm nghèo vươn lên làm giàu.
Gần 7 năm qua thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đi vào cuộc sống, không phải là một thời gian dài. Song những kết quả bước đầu triển khai Chỉ thị này minh chứng cho một quyết sách đúng đắn của Đảng trực tiếp giải quyết những vấn đề nội tại trong triển khai tín dụng chính sách xã hội mà còn tạo bước đột phá trong việc kết nối sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng Ngân hàng CSXH hỗ trợ người nghèo, các đối tượng chính sách xoay chuyển đói nghèo, làm tô đậm thêm tính nhân văn của chính sách tín dụng xã hội riêng có mà Đảng, Nhà nước Việt Nam dành cho người nghèo, để không ai trong số họ bị bỏ lại phía sau.

Quang Tuấn

Đài Truyền thanh huyện