Mục tiêu chất lượng huyện Khoái Châu năm 2021

Mục tiêu chất lượng huyện Khoái Châu năm 2021

Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2021, UBND huyện Khoái Châu đề ra mục tiêu chất lượng, cụ thể như sau:
 1. Duy trì 100%  cán bộ công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính và thực hiện nghiêm phương châm hành động năm 2021 của Chính phủ là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”.
  2. Cung cấp 50% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 40% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa.
  3. 10 % tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và trực tuyến qua cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử.
 4. Giữ vững điểm cải cách hành chính đạt tốt.
  5. Duy trì hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin (CNTT) làm nền tảng cho xây dựng Chính quyền điện tử, tăng cường sử dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp.
 6. Duy trì và nâng cao hiệu quả áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện, 100% triển khai, áp dụng đối với các xã, thị trấn.
Tài liệu đính kèm: Mục tiêu chất lượng.pdf

Nguyễn Thắm

Văn phòng UBND huyện