Tình hình hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội huyện Khoái Châu 6 tháng đầu năm

Tình hình hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội huyện Khoái Châu 6 tháng đầu năm

         Nguồn vốn tín dụng ngân hàng chính sách xã hội huyện Khoái Châu tăng 21 tỷ đồng
Tính đến 30/6/2021, tổng nguồn vốn tín dụng ngân hàng chính sách xã hội huyện Khoái Châu đạt trên 430 tỷ đồng, tăng 21 tỷ đồng so với 31/12/2020 và đạt trên 99,8% kế hoạch.
        Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Khoái Châu đã không ngừng nỗ lực đáp ứng tốt nhu cầu vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Khoái Châu. Tổng dư nợ tính đến 30/6/2021 đạt  trên 429 tỷ đồng, tăng  trên 20,9 tỷ đồng so với 31/12/2020. Trong đó: cho vay hộ nghèo đạt trên 45 tỷ đồng; cho vay hộ cận nghèo đạt 38 tỷ đồng; cho vay hộ mới thoát nghèo đạt trên 141 tỷ đồng; cho vay HSSV có HCKK đạt trên 29 tỷ đồng; cho vay GQVL đạt trên 21 tỷ đồng; cho vay ĐTCS đi LĐNN 0,1 tỷ đồng; cho vay NS&VSMT đạt trên 136 tỷ đồng; cho vay Hộ nghèo về nhà ở đạt 3,8 tỷ đồng; cho vay doanh nghiệp vốn KFW 0,5 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội đạt trên 12 tỷ đồng; cho vay NSDLDTLNVNLD 0,098 tỷ đồng. Như vậy có 9/11 chương trình cho vay đạt tỷ lệ 100% kế hoạch.
       Cũng trong năm nay, được sự quan tâm của Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện Khoái Châu nên PGD NHCSXH huyện Khoái Châu đã nhận được nguồn vốn từ ngân sách huyện chuyển sang để cho vay Hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn là 600 triệu đồng đạt 100% kế hoạch giao. Tổng nguồn vốn ngân sách huyện chuyển sang là 1,7 tỷ đồng.

Đỗ Tuấn

Đài Truyền thanh huyện