Công bố kết quả bầu cử và danh sách nhũng người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Khoái Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Công bố kết quả bầu cử và danh sách nhũng người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Khoái Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 31/05/2021, Ủy ban bầu cử huyện Khoái Châu đã ban hành nghị quyết số 61/NQ-UBBC về việc Công bố kết quả bầu cử và danh sách 35 (ba mươi lăm) người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Khoái Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:
Kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Khoái Châu khóa XX nhiệm kỳ 2021 -2026
- Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được ấn định:  35 đại biểu;
 
- Tổng số người ứng cử:
56 người;
- Số đơn vị bầu cử:
07 đơn vị;
 • Số khu vực bỏ phiếu:
 • Tổng số cử tri trong danh sách:
193 khu vực;
148.635 cư tri;
 • Tổng số cư tri đã tham gia bỏ phiếu:
 • Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri:
141.188 cử tri;
94,99%;
 • Số phiếu phát ra:
 • Sổ phiếu thu vào:
141.188 phiếu;
141.188 phiếu;
 
 • Số phiếu hợp lệ: 137.682 phiếu, đạt 97,52% so với tổng số phiếu thu vào;
 • Số phiếu không hợp lệ: 3.506 phiếu, chiếm 2,48% so với số phiếu thu vào;
 • Số người trúng cử: 35 người.
Công bố danh sách 35 (ba mươi lăm) người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Khoái Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. (Có danh sách kèm theo)
I. Danh sách 05 (năm) người trúng cử tại Đơn vị bầu cử số 1 gồm 4 xã: Bình Minh, Đông Tảo, Dạ Trạch và Ông Đình
 1. Ông: Lê Hải Nam, số phiếu bầu 19.584 đạt tỷ lệ 90,74% so với tổng số phiếu hợp lệ.
 2. Ông: Hoàng Văn Tựu, số phiếu bầu 18.977 đạt tỷ lệ 87,93% so với tổng số phiếu hợp lệ.
 3. Bà: Giang Thị Phương, số phiếu bầu 17.269 đạt tỷ lệ 80,02% so với tổng số phiếu hợp lệ.
 4. Ông: Nguyễn Hoàng, số phiếu bầu 17.056 đạt tỷ lệ 79,03% so với tổng số phiếu hợp lệ.
 5. Bà: Nguyễn Thị Lệ, số phiếu bầu 15.902 đạt tỷ lệ 73,68% so với tổng số phiếu hợp lệ. 
IIDanh sách 05 (năm) người trúng cử tại Đơn vị bầu cử số 2 gồm 4 xã: Hàm Tử, Tứ Dân, Bình Kiều và Đông Kết
 1. Ông: Đào Đức Minh, số phiếu bầu 20.467 đạt tỷ lệ 83,86 % so với tổng số phiếu hợp lệ.
 2. Bà: Đỗ Thị Hưng, số phiếu bầu 19.492 đạt tỷ lệ 79,86 % so với tổng số phiếu hợp lệ.
 3. Ông: Nguyễn Anh Đại, số phiếu bầu 19.365 đạt tỷ lệ 79,34 % so với tổng số phiếu hợp lệ.
 4. Ông: Nguyễn Văn Thế, số phiếu bầu 18.579 đạt tỷ lệ 76,12 % so với tổng số phiếu hợp lệ.
 5. Ông: Nguyễn Huy Tiến, số phiếu bầu 17.776 đạt tỷ lệ 72,83 % so với tổng số phiếu hợp lệ.
III. Danh sách 5 (năm) người trúng cử tại Đơn vị bầu cử số 3 gồm 4 xã: Tân Châu, Đông Ninh, Liên Khê và Đại Tập
 1. Ông: Vũ Văn Cường, số phiếu bầu 19.071 đạt tỷ lệ 93.68% so với tổng số phiếu hợp lệ.
 2.  Bà: Nguyền Thị Thu Hương, s phiếu bầu 19.067 đạt tỷ lệ 93,66% so với tổng số phiếu hợp lệ.
 3. Ông: Đào Văn Huân, số phiếu bầu 19.000 đạt tỷ lệ 93,33% so với tổng số phiếu hợp lệ.
 4. Bà: Đ Thị Anh, số phiếu bầu 18.628 đạt tỷ lệ 91,51% so với tổng số phiếu hợp lệ.
 5. Ông: Đỗ Đình Phương (Sư thầy Thích Minh Phước), s phiếu bầu 17.381 đạt tỷ lệ 85,38% so với tổng số phiếu hợp lệ.
IV. Danh sách 5 (năm) người trúng cử tại Đơn vị bầu cử số 4 gồm 4 xã: Thành Công, Thuần Hưng, Nhuế Dương và Chí Tân
 1.  Ông: Nguyễn Đức Sơn, s phiếu bầu 17.782 đạt tỷ lệ 95,23 % so với tổng số phiếu hợp lệ.
 2. Ông: Lê Trọng Tuấn, số phiếu bầu 17.241 đạt tỷ lệ 92,33 % so với tổng số phiếu hợp lệ.
 3.  Ông: Đào Hi Ngọc, số phiếu bầu 17.082 đạt tỷ lệ 91,48 % so với tổng số phiếu hợp lệ.
 4. Ông: Lê Văn Khoa, số phiếu bầu 16.506 đạt t lệ 88,40 % so với tổng số phiếu hợp lệ.
 5.  Ông: Vương Minh Thuận, s phiếu bầu 16.504 đạt tỷ lệ 88,38 % so với tổng số phiếu hợp lệ.
V. Danh sách 5 (năm) người trúng c tại Đơn vị bầu cử số 5 gồm 3 xã: Phùng Hưng, Đại Hưng và Việt Hòa
 1. Ông: Đ Trung Kiên, số phiếu bầu 13.758 đạt tỷ lệ 86,19 % so với tổng số phiếu hợp lệ.
 2.  Ông: Nguyn Văn Đạt, số phiếu bầu 13.715 đạt tỷ lệ 85,92 % so với tổng số phiếu hợp lệ.
 3. Ông: Đỗ Văn Đông, s phiếu bầu 13.521 đạt tỷ lệ 84,70 % so với tổng số phiếu hợp lệ.
 4. Ông: Nguyễn Tường Tuấn, s phiếu bầu 13.451 đạt tỷ lệ 84,26 % so với tổng số phiếu hợp lệ.
 5. Ông: Nguyền Hữu Thịnh, số phiếu bầu 12.835 đạt tỷ lệ 80,40 % so với tổng số phiếu hợp lệ.
VI. Danh sách 5 (năm) người trúng cử tại Đơn vị bầu củ số 6 gồm: xã An Vĩ, xã Tân Dân và thị trấn Khoái Châu
 1.  Ông: Phạm Xuân Thắng, số phiếu bầu 20.605 đạt tỷ lệ 94,09 % so với tổng số phiếu hợp lệ.
 2. Ông: Đ Xuân Huấn, số phiếu bầu 19.175 đạt tỷ lệ 87,56 % so với tổng số phiếu hợp lệ.
 3. Ông: Đỗ Xuân Phong, số phiếu bầu 18.320 đạt tỷ lệ 83,65 % so với tổng số phiếu hợp lệ.
 4. Ông: Chu Anh Tuấn, số phiếu bầu 18.313 đạt tỷ lệ 83,62 % so với tổng số phiếu hợp lệ.
 5.  Bà: Bùi Thị Hải Vân, số phiếu bầu 17.001 đạt tỷ lệ 77,63 % so với tổng số phiếu hợp lệ.
VII. Danh sách 5 (năm) người trúng cử tại Đơn vị bầu cử số 7 gồm 3 xã: Dan Tiến, Đng Tiến và Hng Tiến
 1. Ông: Phan Văn Đạt, số phiếu bầu 12.603 đạt tỷ lệ 85,16% so với tổng số phiếu hợp lệ.
 2. Bà: Vũ Hải Anh, số phiếu bầu 12.211 đạt tỷ lệ 82,51% so với tổng số phiếu hợp lệ.
 3. Bà: Hoàng Thị Bẩy, số phiếu bầu 11.933 đạt tỷ lệ 80,63% so với tổng số phiếu hợp lệ.
 4. Bà: Hoàng Thị Vui, số phiếu bầu 11.631 đạt tỷ lệ 78,59 % so với tổng số phiếu hợp lệ.
 5. Ông: Phạm Văn Tưởng, số phiếu bầu 11.585 đạt tỷ lệ 78,28 % so với tổng số phiếu hợp lệ.

 

Nguyễn Thắm