Thực hiện giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng

Nhằm giúp các đối tượng được hưởng chế độ chính sách ưu đãi về lãi suất vay vốn, thực hiện Văn bản số 10879/NHCS-HD của Tổng giám đốc NHCSXH hướng dẫn thực hiện giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng CSXH theo Quyết định số 1990 ngày 26/11/2021 của Thủ tướng CP.
        Thực hiện Quyết định số 1990 ngày 26/11/2021 của Thủ tướng CP về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng CSXH, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã tham mưu cho Ban đại diện Ngân hàng CSXH huyện chỉ đạo các thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện, các Hội đoàn thể nhận ủy thác, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Ban quản lý Tổ TK&VV thực hiện tuyên truyền đến các đối tượng vay vốn tại Ngân hàng CSXH về chủ trương giảm lãi suất các chương trình cho vay tại Ngân hàng. Theo đó, giảm 10% với lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng CSXH do Thủ tướng CP quy định về lãi suất. Thời gian thực hiện giảm lãi suất cho vay từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021, áp dụng đối với các khoản nợ còn dư nợ trong khoảng thời gian trên, không áp dụng đối với các khoản nợ đang trong thời gian khoanh nợ. Sau ngày 31/12/2021, NHCSXH áp dụng lãi suất cho vay theo các quy định hiện hành của Chính phủ. Đối với các chương trình tín dụng chính sách thuộc nguồn vốn nhận ủy thác, Ngân hàng CSXH báo cáo, tham mưu cho UBND, các chủ đầu tư khác để thực hiện giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng theo Quyết định 1990/QĐ-TTg. Không áp dụng giảm lãi suất đối với các chương trình cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi theo quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 9/9/2015 của Chính phủ.
Hiện nay NHCSXH huyện đang tăng cường các biện pháp cân đối chi phí hoạt động để thực hiện việc giảm lãi suất cho vay trong phạm vi kế hoạch vốn cấp bù chênh lệch lãi suất và chi phí quản lý được giao năm 2021.

Quang Tuấn

Đài Truyền thanh huyện