Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Khoái Châu thông báo về việc thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn vòng 2 về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn nghiệp vụ

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Khoái Châu thông báo về việc thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn vòng 2 về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn nghiệp vụ

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Khoái Châu thông báo về việc thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn vòng 2 về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

- Thông báo về việc thí sinh đủ điều kiện: 09.pdf

- Thông báo về thời gian và địa điểm phỏng vấn: 10.pdf

Hoàng Nam