Thị trấn Khoái Châu triển khai thực hiện NQ số 06/QĐ –TTG của TTCP

Thị trấn Khoái Châu triển khai thực hiện NQ số 06/QĐ –TTG của TTCP

Thực hiện KH số 23/KH –UBND  ngày 2.3.2022 của CTUBND huyện triển khai thực hiện QĐ số 06 – ngày 06.1.2022 của TTCP về việc phê duyệt Đề án “ Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn 2030”.

UBNDThị trấn Khoái Châu đã đã thành lập tổ công tác đề án 06, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Đề án; phân công rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức, các tổ chức, cá nhân liên quan, đề xuất những sáng kiến, giải pháp, cách làm mới để nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Đề án 06 đúng nội dung, tiến độ, chất lượng. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo nhân dân lồng ghép tuyên truyền tại các buổi họp chi bô, họp thôn xóm, …. Treo băng rôn tuyên truyền các nội dung về Đề án 06 tại trụ sở, khu sinh hoạt cộng đồng, chợ , khu đông dân cư….

Thời gian tiếp theo tổ công tác của Thị trấn tiếp tục thực hiện Đề án theo lộ trình, họp quán triệt cho các thành viên tổ công tác xác định nhiệm vụ của mình;  phối hợp chặt chẽ hơn nữa, triển khai thực hiện gắn với các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra đảm bảo thực hiện hiệu quả Đề án. Đồng thời tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người dân về ý nghĩa, lợi ích của việc chuyển đổi số; hướng dẫn người dân, doanh nghiệp các tiện ích khi sử dụng các dịch vụ công, các thủ tục hành chính trên môi trường mạng…

Thanh Hương – Thanh Bình