Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng quý II và 6 tháng đầu năm 2022

UBND huyện Khoái Châu báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng quý II và 6 tháng đầu năm 2022, chi tiết theo báo cáo đính kèm./.
Báo cáo: 228_BC_UBND_15_08_2022.pdf